ในหลวงโปรดเกล้า ฯ พระราชทานเงิน เข้ากองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากโควิด -19 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

วันพุธ ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เชิญปัจจัยพระราชทานไปเฝ้าถวายแด่ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จำนวน ๘๘,๘๐๐,๐๐๐ บาท (แปดสิบแปดล้านแปดแสนบาทถ้วน) เพื่อบัญชีวัดราชบพิธ (ช่วยอุทกภัย-อุบัติภัย) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

การนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก และโปรดให้เชิญปัจจัยพระราชทานไปดำเนินการสนองพระราชประสงค์ และพระประสงค์ เป็นทุนสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยเฉพาะในการฌาปนกิจสงเคราะห์ ตามที่ประทานพระนโยบายไว้ อีกทั้งสำหรับเป็นทุนบรรเทาทุกข์ของผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ตามที่โปรดประทานพระอนุเคราะห์อยู่เสมอ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

 

ภาพ -ข่าว สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช

Leave a Reply