“ดร.เพชรวรรต” นำประกาศตั้งวัดถ้ำผาเกิ้ง น้อมถวายแด่คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.39 น. ดร.เพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และอดีตรองประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร นำประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ตั้งวัดถ้ำผาเกิ้ง น้อมถวายแด่คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น ณ มหาวิหารวัดถ้ำผาเกิ้ง ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น โดยมีพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรดิลก ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 9 ธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณ พระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีพระสังฆาธิการฝ่ายธรรมยุตในพื้นที่ และพระสงฆ์วัดถ้ำผาเกิ้ง พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีอย่างคับคั่ง

พิธีการเริ่มต้นโดย นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานฝ่ายฆราวาส อ่านประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่องการตั้งวัดถ้ำผาเกิ้ง เป็นวัดในพระพุทธศาสนา ความตอนหนึ่งว่า

“ตามที่ นายศรีเนาว์ คนล่ำ ได้รับอนุญาตให้สร้างวัด ณ บ้านโคกหนองขาม หมู่ที่ 2 ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น นั้น บัดนี้ ผู้รับอนุญาตได้สร้างเสนาสนะขึ้นสมควรเป็นที่พำนักของพระภิกษุสงฆ์และประกอบศาสนกิจแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ 10 แห่งกฎกระทรวงการสร้าง การตั้งการรวม การย้าย และการยุบเลิกวัด การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา และการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา พ.ศ. 2559 และด้วยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงประกาศตั้งเป็นวัดขึ้นในพระพุทธศาสนา มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีชื่อว่า “วัดถ้ำผาเกิ้ง” สังกัดคณะสงฆ์ ธรรมยุต ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอให้วัดถ้ำผาเกิ้ง สถิตสถาพรตลอดกาลนาน ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566″

จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ นำประกาศตั้งวัดถวายแด่พระพรหมวชิรดิลก ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 9 ธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณ ประธานฝ่ายบรรพชิต และมอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรี ดร.จุลสันต์ ทันอินทร์อาจ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น อ่านประกาศตราตั้งเจ้าอาวาสวัดถ้ำผาเกิ้ง แต่งตั้ง พระสุบรรณ สิริธโร เป็นเจ้าอาวาสวัดป่าปฐมเทวาราม มีอำนาจหน้าที่ปกครองทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ ภายในวัด ตามความในมาตรา 37 และมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535 )

พระพรหมวชิรดีลกที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 9 ธรรมยุตเจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณ ประธานฝ่ายบรรพชิต กล่าวสัมโมทนียกถาอนุโมทนาขอบคุณ คณะเจ้าหน้าที่บ้านเมือง ตลอดจนคณะศิษยานุศิษย์ของพระอาจารย์สุบรรณ สิริธโร ทุกท่าน ที่ได้ร่วมสนองงานให้กับคณะสงฆ์ ผลักดันและช่วยเหลือทางวัดป่าปฐมให้สามารถจัดตั้งวัดได้จนสำเร็จเสร็จสิ้นลงด้วยดี คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่นรู้สึกยินดีและมีกำลังใจเป็นอย่างยิ่ง ที่เห็นเจ้าหน้าที่บ้านเมืองทั้งตำรวจ ฝ่ายปกครอง และผู้นำชุมชน ช่วยสนองงานพระสงฆ์ รักษาพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ให้สามารถสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไป โดยขอให้กำลังใจทุกท่าน ให้มีกำลังกายและเพื่อการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาสืบต่อไป

พระพรหมวชิรดีลกกล่าวต่ออีกว่า วัดที่จะเจริญมีลักษณะ 4 ประการ คือ 1 มีการจัดแบบแผนที่ชัดเจน แบ่วเป็นพุทธาวาส สังฆาวาส ที่ชัดเจนแยกออกจากกัน 2 มีระเบียบวินัย มีกฎกติกาที่เจ้าอาวาสและคณะสงฆ์ได้วางเอาไว้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการวัด 3 วัดต้องเป็นสถานที่ที่สะอาดตา สะอาดใจ ร่มรื่น สวยงาม กลมกลืนกับธรรมชาติ และ 4 วัดต้องเป็นที่สัปปายะ คือสงบ เหมาะสมกับการปฏิบัติศาสนกิจ จึงขอให้คณะศิษยานุศิษย์อุบาสกอุบาสิกาวัดถ้ำผาเกิ้ง ช่วยกันส่งเสริม ทะนุบำรุง ดูแลรักษาวัดวาอาราม วัดถ้ำผาเกิ้งแห่งนี้ให้เจริญรุ่งเรือง สถิตสถาพรมั่นคงคู่บวรพระพุทธศาสนาสืบต่อไป

กำนันศรีเนาว์ คนล้ำ ผู้ใหญ่พิทักษ์ ทองทุม สถานะฝ่ายปกครองในท้องที่ พร้อมชาวบ้านทุกคน กล่าวขอบคุณคณะกรรมาธิการ เจ้าหน้าที่บ้านเมืองทุกฝ่าย ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการตั้งวัดแห่งนี้ขึ้น เพื่อสนองคุณของหลวงพ่อสุบรรณ สิริธโร เจ้าอาวาสวัดถ้ำผาเกิ้งแห่งนี้ ตนเองในฐานะลูกศิษย์ต้องขอขอบคุณ ดร. เพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล และคณะเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้กรุณาให้ความช่วยเหลือประสานและเร่งรัดการจัดตั้งวัดในครั้งนี้

ด้านอดีตผู้นำชุมชนอย่างนางภัคชุดา นันทิยเภรี อดีตนายกเทศมตรีตำบลภูเวียง กล่าวว่ารู้สึกดีใจที่สามารถตั้งวัดถ้ำผาเกิ้งสำเร็จลงได้ ซึ่งจะเป็นการถวายกำลังใจแด่หลวงพ่อสุบรรณ สิริธโร องค์ปฐมเจ้าอาวาสวัด ที่สามารถดำเนินการจัดตั้งเป็นวัดได้ ตนเองเป็นศิษย์ของหลวงพ่อมานาน เห็นหลวงพ่อท่านมุ่งมั่นตั้งใจได้ทุ่มเทพัฒนาวัดมาโดยตลอด ระยะเวลากว่า 30 ปี จึงอยากให้กำลังใจ ดร.เพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล และคณะ ตลอดจนฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น ที่มีส่วนสำคัญในการดำเนินการครั้งนี้

ปัจจุบันวัดถ้ำผาเกิ้ง นอกเหนือจากเป็นศาสนสถานที่สำคัญของจังหวัดขอนแก่นแล้ว ยังถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนา โดยมีเสนาสนะและสิ่งมงคลศักดิ์สิทธิ์ภายในสถานที่แห่งนี้ ซึ่งพื้นทีาส่วนหนึ่งตั้งอยู่บนเทือกเขาภูเวียงที่มีความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ มีวิหารด้านบนประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ บันไดไม้สามารถเดินขึ้นไปด้านบนได มีสามชั้น โดยที่ชั้น 1 ประดิษฐานพระพุทธรูปหินแกะสลัก ชั้นสอง ที่ชั้นสองมีรูปหล่อพระอริยสงฆ์ชื่อดังของเมืองไทยเราหลายองค์ ชั้นสามจะประดิษฐานพระพุทธรูปหยกปางสมาธิจำลองแบบมาจากพระแก้วมรกต และพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐานอยู่ด้านข้าง ปัจจุบันวัดถ้ำผาเกิ้งแห่งนี้กำลังก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติมเพื่อรองรับผู้มาปฏิบัติธรรมและผู้ที่มาทำบุญที่วัด

Leave a Reply