พช.จังหวัดอุบลฯ ลงพื้นที่ปูพรมติดตาม “อาณาจักร โคก หนอง นา ”มุ่งน้อมนำแนวพระราชดำริ และนโยบายรัฐบาล สร้างทางรอดจากภัยโควิด-19

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 นางคำประไพ รักษาขันธ์ พัฒนาการอำเภอตระการพืชผล พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ได้ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน” ของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ

สำหรับอำเภอตระการพืชผล ถือเป็นอำเภอที่มีเป้าหมายดำเนินโครงการฯ มากที่สุดในประเทศไทย เช่นเดียวกัน ประกอบด้วย โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พื้นที่ 1 ไร่ 51 แปลง และพื้นที่ 1 ไร่ 18 แปลง รวมทั้งสิ้น 69 แปลง โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” แปลง CLM ขนาดพื้นที่ 15 ไร่ 13 แปลง / HLM ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ 560 แปลง และขนาด 3 ไร่ 617 แปลง รวม 1,190 แปลง มีนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ทั้งสิ้น 150 คน

โอกาสนี้ นางคำประไพ รักษาขันธ์ พัฒนาการอำเภอตระการพืชผล ได้ให้คำแนะนำและกำชับ กับผู้ร่วมติดตามและสนับสนุน ในการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” ว่า “เป็นกิจกรรมที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่ ได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เกิดทางรอดจากวิกฤตการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างทันท่วงที เพื่อให้คนในชุมชนสามารถพึ่งตนเอง โดยน้อมนำแนวพระราชดำริ หลักทฤษฎีใหม่ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 สืบสาน รักษา ต่อยอดมาจนถึงรัชกาลปัจจุบัน”

นอกจากนั้น พัฒนาการอำเภอตระการพืชผล ยังได้แนะนำให้ประชาชนในพื้นที่ ให้ความสำคัญในการปลูกพืชผักสมุนไพร เพื่อป้องกัน และบรรเทาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามนโยบายของท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน อีกด้วย

สำหรับจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินกู้รัฐบาล ผ่านกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” จำนวน 576,592,500 บาท โดยมีพื้นที่เป้าหมายทั้งสิ้น 3,960 แห่ง โดยเเบ่งเป็นพื้นที่ระดับตำบล (CLM) : 68 แห่ง เเละพื้นที่ระดับครัวเรือน (HLM) : 3,892 แห่ง เเละโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่เรียนรู้ชุมชน จำนวน 791 แห่ง แบ่งเป็น พื้นที่ 1 ไร่ 620 แห่ง และพื้นที่ 3 ไร่ จำนวน 171 แห่ง ถือว่าได้รับการสนับสนุน งบประมาณดำเนินโครงการฯ มากที่สุดในประเทศไทย จนได้รับการขนานนาม จาก นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ว่าเป็น “อาณาจักร โคก หนอง นา” หรือ “มหานครแห่ง โคก หนอง นา”

Leave a Reply