พระพรหมบัณฑิต ประชุมกก.อำนวยการจัดพิธี เฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลกประจำปี 2566

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. ที่อาคารสิริวัฒนภักดี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แขวงวัดกัลป์ยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.9,ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก (ICDV) ประธานสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ (IABU) อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการ จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 18 และพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก วันสำคัญสากลโลก ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566 โดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2566 ณ มจร และ UNESCAP ราชดำเนิน

เจตนารมณ์ของการจัดงานเพื่อมุ่งนำเสนอประเด็น “พุทธปัญญากับการรับมือวิกฤติโลก” หรือ Buddhist Wisdom Coping with Global Crisis โดยการถอดแก่นที่เป็นปัญญาและคุณออกไปบูรณาการ ประยุกต์ และลงสู่การปฏิบัติ (Implement) ในบริบทของโลกที่กำลังเผชิญหน้ากับวิกฤติการณ์ด้านต่างๆ โดยมีนักวิชาการ และนักปฏิบัติร่วมกันนำเสนอ Solution เพื่อตอบโจทย์ในครั้งนี้
(คลิปประกอบ https://youtube.com/shorts/uFvd6ViJ1pE?feature=share)

Leave a Reply