“เจ้าคุณประสาร”ร่วมประชุมอนุพุทธฯสภาฯ ถกปมสำนักสงฆ์อยู่ในพื้นที่ป่าไม้

วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 พระเมธีธรรมาจารย์ (เจ้าคุณประสาร) รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เปิดเผยว่า ได้ร่วมประชุมอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ ในคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 43 ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สผ)313 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา

การประชุมในวันนี้มีเรื่องสำคัญสำหรับพระสงฆ์คือ วาระที่ 3.2 พิจารณาศึกษา เรื่อง การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ของสำนักสงฆ์ทั่วประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติขยายระยะเวลาอีก 120 วัน เมื่อวันอังคารที่ 11 พฤษาคม 2564 โดยเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ดังนี้

1) ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
2) อธิบดีกรมป่าไม้
3) อธิบดีกรมการปกครอง
4) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สาระสำคัญในการประชุมในวาระนี้คือ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันอังคารที่ 23 มิ.ย.2563 ให้พระที่ตั้งสำนักสงฆ์ในเขตพื้นที่ป่าไม้ ได้ไปขออนุญาตใช้ประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้ เพื่อจะได้ไม่ผิดกฎหมาย ไม่เป็นการบุกรุกป่า ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันอังคารที่ 11 พ.ค.2564 โดยให้ขยายเวลาออกไปอีก 120 วัน

การประชุมในวันนี้ต้องการเร่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรีบดำเนินการให้พระสงฆ์ที่ตั้งสำนักสงฆ์ในเขตพื้นที่ป่าไม้ให้รับทราบและเร่งยื่นขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ที่ประชุมได้พิจารณารายละเอียด ดังนี้

1.ให้พระสงฆ์ในสำนักสงฆ์ในเขตป่าไม้ ไปกรอกแบบฟอร์มขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนั้นๆ

2. ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นเจ้าภาพหลักในเบื้องต้นและอำนวยความสะดวกในเรื่องดังกล่าว

3. กรมป่าไม้ กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ยินดีให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร้องขอและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของกรมนั้นๆ

4. ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและคณะกรรมาธิการการศาสนาฯ เร่งหาทางให้ข้อมูลและประชาสัมพันธ์ ให้พระสงฆ์ที่อยู่ในเขตป่าไม้ (แต่ต้องอยู่ก่อนวันที่ 23 มิถุนายน 2563) เร่งดำเนินการไปกรอกแบบฟอร์มที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ตามมติ ครม. ต่อไป

Leave a Reply