พร้อมเพรียง “กิจกรรมเอามื้อสามัคคี” เปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนบ้านบางสะแก จังหวัดสมุทรสงคราม

 วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ นายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน และร่วมประกาศเจตนารมณ์ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 และกิจกรรมเอามื้อสามัคคี พร้อมด้วยนายกรกฏ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน และจิตอาสาทุกหมู่เหล่า ร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน บ้านบางสะแก หมู่ที่ 6 ตำบลบางสะแก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นแปลงที่ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ขณะดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนได้ลงพื้นที่มาติดตามการดำเนินงานเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาและคณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชนได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล โดย อาจารย์รักษ์เผ่า พลรัตน์ ได้ให้คำแนะนำในการปรับพื้นที่ จำนวน 3 ไร่ ให้มีความเหมาะสมกับบริบทภูมิสังคมของพื้นที่ นายมนัส บุญพยุง เจ้าของแปลงจึงได้นำข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการออกแบบพื้นที่

ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วพร้อมพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของผู้นำการเปลี่ยนแปลง ในการสร้างการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนและเพื่อสร้างพลังชุมชนของผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้วยการขับเคลื่อนศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน กิจกรรมประกอบด้วย

1. กิจกรรมปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ,ปลูกป่า 5 ระดับ
2. กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด
3. กิจกรรมห่มดิน แห้งชาม/น้ำชาม
4. ทำแซนวิซปลา
5. การปลูกข้าวนาโยน
6. การปลูกหญ้าแฝก

ประธานในพิธีกล่าวว่า กิจกรรมศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง จะเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน และชุมชนเป็นอย่างมาก เพราะจะเป็นศูนย์ที่เพิ่มทักษะผู้นำชุมชน ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และคุณภาพชีวิตให้กับคนในชุมชน ในรูปแบบการจัดการองค์ความรู้ ด้านการพัฒนาชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะส่งผลให้พี่น้องประชาชน ได้สนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่องงานจิตอาสาในรูปแบบผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนที่มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อชุมชน และการประกาศเจตนารมณ์ เราทำความดีด้วยหัวใจ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ ที่จะทำให้ชุมชนเข้มแข็งด้วยความรัก ความเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันของคนในชุมชน

ในการนี้ นายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน นางชยาณี มัจฉาเดช พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม ดังกล่าวด้วย ณ ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน บ้านบางสะแก หมู่ที่ 6 ตำบลบางสะแก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 โดยยึดหลัก D-M-H-T-T และมาตรการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์เผยแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัด และมาตรการที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด

Leave a Reply