“รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร” ถวายความรู้ใช้โปรแกรม ZOOM คณะสงฆ์วังน้อยกรุงเก่า

“คปพ”จัดอบรมการใช้โปรแกรม ZOOM พระสังฆาธิการ เลขานุการ คณะสงฆ์อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 19 มิย.2563 ที่วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร ประธานคณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา (คปพ) และผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ เป็นเจ้าภาพการประชุมและอบรมถวายความรู้ การใช้โปรแกรม ZOOM แด่พระสังฆาธิการ เลขานุการ คณะสงฆ์อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆและเตรียมความพร้อมในการประชุมออนไลน์พระสังฆาธิการระดับวัด ตามมติมหาเถรสมาคม พร้อมกันนี้ได้เมตตาถวายกำลังใจมอบเครื่องอุปโภคแก่คณะสงฆ์อำเภอวังน้อย

Cr.เพจ MCU TV-Channel

Leave a Reply