เปิดประวัติ ผอ.พุทธฯ คนที่ 10 : รอพิสูจน์ฝีมือ??

 วันที่ 28 ธันวาคม 2564  วันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้มีมติแต่งตั้ง นายสิปป์บวร แก้วงาม รอง ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไปนั้น  สำหรับประวัติ นายสิปป์บวร แก้วงาม เกิดวันที่ 10 พ.ย.2504 ที่ จ.กระบี่ จบการศึกษาครุศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยครูยะลา และศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2547 โอนย้ายมาสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เคยดำรงตำแหน่ง ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหลายจังหวัด อาทิ กระบี่, นนทบุรี, มหาสารคาม สุราษฎร์ธานี เป็นต้น

ก่อนที่จะได้ย้ายเข้ามาอยู่ส่วนกลาง เป็น ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม, ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, โฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2564 ได้รับแต่งตั้งเป็นรอง ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และเมื่อวันที่ 1 ต.ค.2564 รักษาราชการแทน ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แทนายณรงค์ ทรงอารมณ์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่เกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2564   ล่าสุดวันนี้คณะรัฐมนตรีมีมติให้นายสิปป์บวร แก้วงาม ดำรงตำแหน่งผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นคนที่ 10

สำหรับ นายสิปป์บวร แก้วงาม ในช่วงที่ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแล้ว ปฎิบัติหน้าที่โฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คณะสงฆ์เกิดวิกฤติศรัทธาทั้งกรณีเงินทอนวัด,ปัญหาตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช ซึ่งมีหน้าที่ต้องชี้แจง แถลงข่าว บทบาทภารกิจของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รวมทั้งปัญหาต่าง ๆที่เกิดขึ้นในคณะสงฆ์ และทั้งต้องแถลงข่าวผลประชุมที่เป็นมติต่าง ๆ ของมหาเถรสมาคม และทั้งถือว่าเป็นผู้หนึ่งที่มีบทบาทโดดเด่นของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งก็เป็นดังคาดของหลายฝ่ายในการขึ้นครองเบอร์หนึ่งในสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

นายสิปป์บวร แก้วงาม ว่าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติคนใหม่ ต่อจากนี้คงต้องกอบกู้ภาพลักษณ์และฟื้นฟูบทบาทภารกิจระหว่างสถาบันสงฆ์และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้กลับมาสู่ภาวะปกติ หลังจากสองช่วงผู้บริหารที่ผ่านมาเกิดความไม่เข้าใจและมีความหวาดระแวงกันหลายเรื่อง ระหว่างคณะสงฆ์และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กาลเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ฝีมือ!!

Leave a Reply