“วัดราชบพิธ” เปิดให้สาธุชนถวายเครื่องสักการะ เนื่องในมงคลสมัย “สมเด็จพระสังฆราช” เจริญพระชนมายุครบ ๙๕ พรรษา

วันที่ 22 มิ.ย. 65   ในวันที่ ๒๒-๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามเปิดให้สาธุชนถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายสักการะหน้าพระรูป เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในมงคลสมัยทรงเจริญพระชนมายุ ๙๕ พรรษา ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

Leave a Reply