Warning: mysqli_query(): (HY000/1021): Disk full (/tmp/#sql_1462_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") in /home/thebuddh/domains/thebuddh.com/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1924
มท.1 ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ - TheBuddh.com

มท.1 ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่

วัน16 ธ.ค. 64   เวลา 13:15 น. ที่สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายอนุชา โมกขะเวส ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายวัลลภ พริ้งพงษ์ นายวิชา นิลเพชร์พลอย นายยงยุทธ โกเมศ คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร้อยตำรวจโท ภพชนก ชลานุเคราะห์ รองอธิบดีกรมการปกครอง นายชีระ วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยประจำจังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอ นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ชูโชค อายุพงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราโชบายในการส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะในเรื่องการดูแลรักษาแหล่งน้ำ ผ่านกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่ง “คลองแม่ข่า” เป็นลำน้ำสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ที่ประสบปัญหาน้ำเน่าเสีย ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน โดยในวันนี้เป็นการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคลองแม่ข่า ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ตลอดระยะทางคลองแม่ข่า 31 กิโลเมตร ขับเคลื่อน 4 แผนงานหลัก ได้แก่ การบริหารจัดการน้ำต้นทุน การบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่ลำน้ำสาธารณะ การปรับปรุงภูมิทัศน์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ โดยที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนื่อง

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า สิ่งที่ต้องเร่งทำในขณะนี้ คือ ต้องบริหารจัดการน้ำต้นทุนและผลักดันน้ำเสียลงไปบำบัดให้มีประสิทธิภาพ ประการต่อมา คือ จังหวัด อำเภอ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เร่งทำการศึกษาเพื่อนำผลการศึกษาในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาตามแผนที่กำหนดไว้ โดยร่วมกับองค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำและการแก้ไขปัญหาน้ำเสียดำเนินไปได้อย่างเป็นระบบตามหลักวิชาการ เช่น การเพิ่มความจุ (Capacity) ของบ่อพักน้ำเพื่อสามารถบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่ลำน้ำสาธารณะ เป็นต้น

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา เน้นย้ำว่า “ถ้าทุกคนทุกครัวเรือนไม่ทิ้งน้ำเสียลงไปในคลองแม่ข่า และทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่ลำน้ำสาธารณะ ควบคู่กับการปรับปรุงภูมิทัศน์ และเร่งทำความเข้าใจวางแนวทางการจัดการด้านที่อยู่อาศัยของประชาชนริมคลองแม่ข่า จะทำให้การแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าดำเนินไปได้อย่างรวดเร็ว เกิดการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่มีสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจที่ดีอย่างสมบูรณ์และยั่งยืน”

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า “คลองแม่ข่า” เป็นคลองที่มีความสำคัญในทางยุทธศาสตร์และการดำเนินชีวิตกับชาวเมืองเชียงใหม่มาช้านาน แต่จากการขยายตัวของชุมชนในหลายปี ทำให้เกิดปัญหาที่สะสมและทับถมเป็นเวลานาน ทำให้น้ำในคลองเน่าเสียหนัก จังหวัดเชียงใหม่ ตระหนักถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคลองแม่ข่า จึงได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน กำหนดให้การแก้ไขปัญหาและพัฒนาคลองแม่ข่า เป็นวาระสำคัญอย่างยิ่ง ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยน้อมนำการดำเนินงานตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เป็นแนวทางในการดำเนินการ โดยมีวิสัยทัศน์ คือ “คลองสวย น้ำใส ไหลดี ชุมชนมีสุข” ซึ่งในขณะนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้วางแผนการบริหารจัดการและเร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานที่สำคัญ 4 ประเด็น ได้แก่ 1. เร่งพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุน 2. จัดระบบการบริหารจัดการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั้งระบบ 3. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ผ่านการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการอนุรักษ์และรักษาคลองแม่ข่า จัดกิจกรรม “ฮอมปอยยี่ป็งแม่ข่างาม…สายน้ำแห่งไชยมงคล” และ 4. การปรับปรุงสภาพคลองและภูมิทัศน์บริเวณแนวคลอง รวมทั้งเร่งดำเนินการทำความเข้าใจและวางแนวทางการจัดการด้านที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับประชาชนในชุมชนที่อาศัยในที่ดินรัฐข้างคลอง

นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จะให้การสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนในการศึกษาระบบรวมน้ำเสียของทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดระยะทางคลองแม่ข่า 31 กิโลเมตร เพื่อจัดทำระบบรวบรวมน้ำเสียส่งต่อให้โรงบำบัดน้ำเสียขององค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) บำบัดก่อนปล่อยลงสู่คลองแม่ข่า อันจะเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำเสียได้อย่างยั่งยืน ควบคู่กับการพัฒนาคลองแม่ข่าในด้านอื่น ๆ

รองศาสตราจารย์ ชูโชค อายุพงศ์ กล่าวว่า การพัฒนาและฟื้นฟูคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการภายใต้แนวคิด “คลองสวย น้ำใส ไหลดี ชุมชนมีสุข” มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมศักยภาพให้เป็นคลองรองรับน้ำ พัฒนาให้น้ำในคลองแม่ข่ามีคุณภาพดี ส่งเสริมการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม สร้างจิตสำนึกของทุกภาคส่วนในการรักษาคลองแม่ข่า โดยมีแนวทางการดำเนินงานพัฒนาและฟื้นฟูคลองแม่ข่า แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ปี 2557-2564 โดยสำรวจแนวเขตและจัดทำคลังข้อมูลคลองแม่ข่า ฟื้นฟูคลองแม่ข่าตามภารกิจของหน่วยงาน จัดหาแหล่งน้ำต้นทุน ปรับปรุงระบบรวบรวมน้ำเสียและควบคุมน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด แก้ปัญหาการบุกรุก การมีส่วนร่วมของชุมชน และการจัดกิจกรรมจิตอาสาอย่างต่อเนื่อง ระยะที่ 2 ปี 2565-2567 (Quick win) การจัดการให้น้ำต้นทุนไหลในคลองแม่ข่าตามเป้าหมาย การศึกษาและออกแบบระบบบำบัด/รวบรวมน้ำเสียเพิ่มเติม การปรับปรุงสภาพ และสำรวจแนวเขตและจัดทำคลังข้อมูลคลองแม่ข่า คลองและภูมิทัศน์ (ระยะสอง) โดยแนวทางการจัดการด้านที่อยู่อาศัยของชุมชนที่อยู่ในที่ดินของรัฐบริเวณข้างคลอง และในระยะที่ 3 จะเป็นการปรับปรุงสภาพคลองและภูมิทัศน์ (ระยะสาม) สร้างระบบบำบัดและรวบรวมน้ำเสียที่สมบูรณ์ นำไปสู่ “คลองสวย น้ำใส ไหลดี ชุมชนมีสุข”

ด้านผู้แทนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กล่าวว่า สิ่งที่สำคัญในด้านที่อยู่อาศัยของประชาชน คือ ต้องลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนที่พักอาศัยโดยรอบคลองแม่ข่า และสร้างการรับรู้ความเข้าใจกับประชาชนถึงผลลัพธ์ที่จะได้รับภายหลังจากการพัฒนาคลองแม่ข่าที่จะส่งผลให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาดังกล่าว

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า ในขณะนี้ ทุกส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เร่งดำเนินการเพื่อให้ได้ผลการศึกษาเร็วขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเป็นไป ตามแผนที่กำหนด ทุกส่วนงานจะขับเคลื่อนไปพร้อมกัน เพื่อให้การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนริมคลองแม่ข่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาทางด้านคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ให้เกิดความยั่งยืน

 “ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมมือกันขับเคลื่อนการพัฒนาคลองแม่ข่าในช่วงที่ผ่านมา และขอให้พวกเราทุกคนเร่งทำให้มากที่สุดและเร็วที่สุดเพื่อคลองแม่ข่าของเราได้พัฒนาไป เพื่อคลองแม่ข่ามีสิ่งแวดล้อมที่ดี พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน”

จากนั้น พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการพัฒนาพื้นที่คลองแม่ข่าและพบปะพี่น้องประชาชนชุมชนวัดหัวฝ่าย ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และเดินทางต่อไปตรวจติดตามการดำเนินงานโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลนครเชียงใหม่ ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

Leave a Reply


Warning: mysqli_query(): (HY000/1021): Disk full (/tmp/#sql_1462_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") in /home/thebuddh/domains/thebuddh.com/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1924