“มหาจุฬาฯ”สัมมนาร่วมกับ ป.ป.ช. วันแรกเน้นใช้หลัก “บวร” เสริมพลังการมีส่วนร่วมต่อต้านทุจริต

วันที่ 24 สิงหาดม พ.ศ.2564 เวลา 12.00 น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้จัดโครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต โดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education ครั้งที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์ (Application Zoom) โดยมี พระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดี มจร เป็นประธาน ,รศ.ดร.สุพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ ทั่วไป มจร กล่าวรายงาน และ พล.ต.อ.วัชรพล ประสารรราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวเปิดโครงการ

       จากนั้น พระพรหมบัณฑิต  กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปาฐกถาพิเศษออนไลน์ เรื่อง ‘เสริมพลังการมีส่วนร่วมบวรต่อต้านทุจริต’ ด้วยแอพพลิเคชั่น Zoom ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 1 โดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา: Anti-Corruption Education

      ในการนี้ มีการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “การชับเคลื่อนหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education” โดย พระธรรมวชิรเมธี  เจ้าคณะภาค 1 รองอธิการบดีวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส มจร และ รศ.ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ป.ป.ช. ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตอบข้อซักถาม จากนั้น พระธรรมวัชรบัณฑิต  อธิการบดี มจร กล่าวปิดโครงการ

      การจัดโครงการการต่อต้านการทุจริตระดับชาติในครั้งที่ 1 เป็นการขับเคลื่อนครั้งใหญ่โดยผ่านการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้เพื่อวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานใน มจร ผู้ประสานงานพระสอนศีลธรรม และพระวิทยากร ทั่วประเทศ

        ทั้งนี้มีการจัดโครงการครั้งที่ 2  จะมีขึ้นวันที่ 26 ส.ค.2564 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งสำหรับกิจกรรมนี้มีทั้งหมด 5 ครั้ง คือวันที่ 24 ส.ค.,วันที่ 26 ส.ค.,วันที่ 30 ส.ค.,วันที่ 1 ก.ย. และวันที่ 3 ก.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 12.00  เป็นต้นไปทุกวันดังกล่าว

Leave a Reply