มมร.จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา 2566 ถวายเป็นพุทธบูชา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร) โดย สถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ จัดปฏิบัติธรรมเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม – ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ (รวม ๕ วัน) ณ อาคารปฏิบัติธรรม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

วันที่ ๒๙ พ.ค. ๖๖   พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร) ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารโครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา กล่าวว่า มมร กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2566 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม – ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้ วันที่ 29 พ.ค.2566 เวลา 17.00 น. ได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) อุปนายกสภา มมร เป็นประธานในพิธีฉลองพระพุทธวิชชาจรณุตตมมงคล และเปิดโครงการปฏิบัติธรรม ทั้งนี้ พระพุทธวิชชาจรณุตตมมงคล ได้รับพระเมตตาจาก สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงประทานนาม อันมีความหมายว่า “พระพุทธเจ้าผู้ทรงถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ โปรดประทานธรรมอันนำมาซึ่งความเจริญสูงสุด” ประดิษฐานตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อเป็นพระประธานประดิษฐาน ณ อาคารปฏิบัติธรรม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

นอกจากนี้ในวันที่ 30 พ.ค. 2566 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป มีการจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ วันวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ 18 ในหัวข้อ “ศาสตร์แห่งความสุข : พุทธปัญญากับชีวิตวิถีพุทธในโลกสมัยใหม่” ณ ห้องประชุม อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และช่องทาง Facebook Live มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา โดยในการสัมมนาได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิชั้นนำมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ได้แก่ พระมหาฉัตรชัย สุฉตุตชโย, ผศ.ตร. รองอธิการมดี ต้านวิชาการและพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์, ศ.ตร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, รองศาสตราจารย์ ตร.ลือชัย ศรีเงินยวง ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมทิดล และดร.พูลทรัพย์ อารีกิจ อาจารย์ประจำเขนงวิชาจิตวิทยาการปรึกษา คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินรายการโดย พระครูปลัดสุวัฒนสัจจคุณ ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ มมร

พระมหาฉัตรชัย กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ในระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม – ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ทาง มมร โดยสถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ จัดให้มีการปฏิบัติบูชา มีการตักบาตร สวดมนต์ ฟังธรรมบรรยาย ปฏิบัติกรรมฐาน โดยได้กราบนิมนต์พระเถราจารย์ด้านกรรมฐานมาบรรยายและนำปฏิบัติธรรม อาทิ พระธรรมวชิรญาณ (จิรพล อธิจิตฺโต) วัดบวรนิเวศวิหาร, พระพรหมวชิรากร (สุนทร สุนฺทราโภ) วัดราชผาติการามวรวิหาร, พระภาวนาเขมคุณ (สุรศักดิ์ เขมรํสี) วัดมเหยงคณ์, พระกิตติวิมลเมธี (สุชีพ สุธมฺโม) วัดบุปผาราม, พระครูเกษมวรกิจ (หลวงพ่อวิชัย เขมิโย) วัดถ้ำผาจม จังหวัดเชียงราย, พระมงคลธรรมวิธาน, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มมร วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย และพระกิตติสารสุธี รองอธิการบดี มมร วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย และในวันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (๓ มิถุนายน ๒๕๖๖) และพระเทพวัชรเมธี ผศ.ดร., อธิการบดี มมร จะแสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ จากนั้นจะนำพุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียนรอบอาคารธรรมสถาน มมร จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกิจกรรมกับทาง มมร เพื่อสร้างกุศลถวายเป็นพุทธบูชาในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่ มมร ศาลายา จ.นครปฐม หรือสามารถร่วมกิจกรรมผ่านทางระบบออนไลน์ เข้าชมรายละเอียดได้ที่ www.mbu.ac.th…

Leave a Reply