กลุ่มชาวพุทธฟ้องผอ.พุทธฯ

วันนี้เวลา 10.00 น. ( วันที่ 13 ธ.ค.61) ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง เขตดุสิต กรุงเทพ กลุ่มชาวพุทธพลังแผ่นดิน นำโดย ดร.จรูญ วรรณกสิณานนท์ ทนายพงศ์นรินทร์ อมรรัตนา และคณะ ได้เดินทางไปยื่นฟ้อง พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผอ.สนง. พระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ต่อศาลาอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง  เขตดุสิต กรุงเทพ ฯ   ในฐานความผิดแจ้งข้อกล่าวหาพระสงฆ์โดยมิชอบ ทำให้พระสงฆ์หลายรูปให้ได้รับความเสียหายและถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำมาหลายเดือน  จากกรณีสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 72 ล้านบาทให้กับหลายวัด  แต่เลือกที่จะแจ้งความดำเนินคดีกับสงฆ์ในเพียงบางวัดเท่านั้น เข้าลักษณะกลั่นแกล้งจากงบประมาณเดียวกัน และงบประมาณดังกล่าวไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่แต่ละวัดทำเรื่องขอไป

โดยฟ้องต่อศาลว่า ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เข้าลักษณะกลั่นแกล้งสงฆ์ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 ที่ระบุไว้ว่า

            ” ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ…และฟ้องในข้อหาบ่อนทำลายพระพุทธศาสนาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 67 บัญญัติไว้ว่า…รัฐพึงอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น  ในการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาที่ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือ มาช้านาน รัฐพึงส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและการเผยแผ่หลักธรรมของพระพุทธศาสนาเถรวาท เพื่อให้เกิดการพัฒนาจิตใจและปัญญา และต้องมีมาตรการและกลไกในการป้องกันมิให้มีการบ่อนทําลาย พระพุทธศาสนาไม่ว่าในรูปแบบใด และพึงส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนมีส่วนร่วมในการดําเนินมาตรการ หรือกลไกดังกล่าวด้วย…”

หลังจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.ปลดล๊อคทางการเมือง  สังคมต้องจับตาความกระเพื่อมในวงการคณะสงฆ์อย่างใกล้ชิด

//////////////////////////////

 

ขอบคุณข้อมูล/ภาพ  : พระสุธีวีรบัณฑิต ดร.เจ้าคุณโชว์

Leave a Reply