ทำไม ? โรงเชือดจึงหยุดฆ่าสัตว์ในวันพระ

วันที่ 18 ก.ค.65  เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565  เว็บไซต์ “ราชกิจจานุเบกษา” เผยแพร่ ประกาศกฎกระทรวง กำหนดวันและเวลาฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2565 ฉบับใหม่ออกมา สำหรับการสั่งห้ามการฆ่าสัตว์ในวันพระและในวันหยุดราชการเนื่องในวันทางพระพุทธศาสนา และวันสำคัญของชาติ มีดังนี้

ในปี 2481 – 2487 และ 2491 – 2500 เป็นช่วงที่จอมพล แปลก พิบูลสงคราม หรือ ป. พิบูลสงคราม ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของไทย เอกสารจดหมายเหตุชุดจังหวัดจันทบุรี ได้ระบุว่า พ.ศ. 2491 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งถึงทุกจังหวัด ด้วยนายกรัฐมนตรีเห็นควรสั่งห้ามการฆ่าสัตว์ในวันพระและในวันหยุดราชการเนื่องในวันทางพระพุทธศาสนา

ต่อมาในปี 2492 กระทรวงมหาดไทยได้ชี้แจงถึงคำสั่งดังกล่าวว่า การห้ามฆ่าสัตว์ตามที่สั่งการมานั้น มีความประสงค์เพื่อแสดงถึงการเคารพสักการะในพระพุทธศาสนา และเพื่อประหยัดอาหารจำพวกเนื้อสัตว์ด้วย ทั้งนี้ให้งดฆ่าเฉพาะวันที่ตรงกับวันพระ โดยให้ถือหลักการนับเวลาทางสุริยคติตามประกาศนับเวลาในราชการ

ล่าสุดเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เว็บไซต์ “ราชกิจจานุเบกษา” เผยแพร่ ประกาศกฎกระทรวง กำหนดวันและเวลาฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2565

เรื่องกำหนดวันและเวลาฆ่าสัตว์ พ.ศ.2565 ความในข้อ3 ให้หยุดฆ่าโค กระบือ แพะ แกะ สุกร และนกกระจอกเทศ ยกเว้นสัตว์ปีก ในวันและเวลา ดังต่อไปนี้

(1) วันพระ นับตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา จนถึงเวลา 24.00 นาฬิกา

(2) วันเข้าพรรษา นับตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา จนถึงเวลา  24.00 นาฬิกา

(3) วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว, วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี นับตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา จนถึงเวลา 24.00 นาฬิกา

Leave a Reply