“ธนกร” ยกสื่อเทศปีนรั้วรายงานข่าวเหตุกราดยิงหนองบัวลำภู แนะสื่อนำพุทธธรรมสื่อสารสร้างสันติสุข

“ธนกร” ยกสื่อเทศปีนรั้วรายงานข่าวเหตุกราดยิงหนองบัวลำภู แนะสื่อนำพุทธธรรมสื่อสารสร้างสันติสุข พร้อมร่วมกับ “อิทธิพล” แถลงจัดงาน ” มหกรรมพุทธธรรมนำสื่อสร้างสันติสุข” 7 – 8 พ.ย.นี้ที่วัดโพธิ์ มีสมเด็จพระมหาธีราจารย์เป็นประธาน 

วันที่ 10 ตุลาคม 2565 ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวถึงกรณีที่นักข่าวสำนักข่าวซีเอ็นเอ็นเข้าไปรายงานข่าวเหตุกราดยิงจังหวัดหนองบัวลำภู โดยระบุได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่และไม่มีเส้นกั้น ต่อมาได้ออกมาขอโทษไม่ได้เจตนาว่า ต้องยอมรับความจริงว่า ผู้ทำหน้าที่รายงานข่าวย่อมทราบดีทั้งทฤษฎีการการสื่อสารและตะวันออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักธรรมในพระพุทธศาสนา แต่สื่อบางสำนักมุ่งเน้นของการสร้างความสนใจหรือต้องการเรตติ้ง จึงทำให้การทำหน้าที่ละเมิดจริยธรรมและจรยาบรรณของสื่อไป

“แม้นว่าที่ผ่านมากองทุนพัฒนาสื่อฯจะได้มีส่วนในการรณรงค์ให้ผู้ทำหน้าที่สื่อผลิตเนื้อหาอย่างสร้างสรรค์ก็ตาม พร้อมกันนี้ผมยังเห็นว่าหากจะนำหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเข้ามาประยุกต์กับทฤษฎีการสื่อสารตะวันตกอย่างเช่นศีลข้อ 4 ห้ามพูดเท็จต้องการงานข่าวตามความเป็นจริง มีความละอายต่อปาบเป็นต้นก็จะไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นขึ้น” ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าว

อย่างไรก็ตามวันนี้ (10 ต.ค.) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้จัดงานแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมพุทธธรรมนำสื่อสร้างสันติสุข” ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร โดยการจัดงานครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ที่จัดกิจกรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอย่างเต็มรูปแบบทั้งในรูปแบบ On Ground Event และกิจกรรม Online Event ในรูปแบบ Virtual Exhibition เสมือนจริง โดยได้รับความเมตตาอนุเคราะห์ จากสมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธิ์ เขมงฺกโร) เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ , นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะรองประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ , ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะประธานอนุกรรมการบริหารกองทุน และดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมแถลงข่าวด้วย

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กล่าวว่า งานเผยแผ่และการสื่อสารเป็นมรดกธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทานไว้ให้แก่พุทธบริษัท ได้มอบหน้าที่อันสำคัญคือการบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อความสุข เพื่อเกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมาก เพราะว่าพระพุทธศาสนานั้น เป็นมรดกอันล้ำค่าที่จะหาสิ่งใดมาเปรียบเทียบได้ เป็นเครื่องหล่อหลอมความสามัคคี เพิ่มพูนความดี เป็นบ่อเกิดแห่งคุณธรรมจริยธรรมของสังคม เป็นศูนย์รวมแห่งวิถีชีวิตของพุทธบริษัท เพื่อประโยชน์สันติสุข และเพื่อเกื้อกูลแก่มวลมนุษยชาติโดยแท้

มส.จึงส่งเสริมให้วัดเป็นพื้นที่เผยแผ่พุทธธรรมและเป็นศูนย์กลางของชุมชนในการพัฒนา เพื่อสงเคราะห์เกื้อกูลแก่ชุมชนในทุกๆด้านที่ไม่ขัดต่อหลักพระธรรมวินัยและกฎหมายบ้านเมือง โดยร่วมประสานพัฒนาให้วัดสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดแทรกหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้ประชาชนได้เข้าร่วมทำกิจกรรมร่วมกัน โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ สร้างความสามัคคีปรองดองอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และเข้าใจความแตกต่างทางความคิด

ตลอดจนพร้อมรับฟังและไกล่เกลี่ยปัญหาอย่างสันติ นับเป็นการพัฒนาคนและสังคมให้มีความสุขร่วมกัน เป็นการสร้างประโยชน์และความยั่งยืนของชุมชน สังคม ประเทศชาติ โดยที่สุดแล้วพระพุทธศาสนาและกองทุนพัฒนาสื่อฯ จะเป็นที่พึ่งทางปัญญาแก่สังคม สามารถให้คำแนะนำและร่วมสื่อสาร เผยแผ่ในสิ่งที่เป็นประโยชน์สุขแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้

ดร.ธนกร กล่าวว่า การจัดงานมหกรรมพุทธธรรมนำสื่อสร้างสันติสุขครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่สื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ สร้างเสริมและขยายช่องทางให้ประชาชน สามารถเข้าใจ เข้าถึงและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง โดยกองทุนได้เห็นถึงความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทยและการส่งเสริมสถาบันทางสังคม จึงมีแนวคิดที่จะสร้างสรรค์แหล่งข้อมูลขนาดใหญ่อันเปรียบเสมือน Big Data ของสื่อทางพระพุทธศาสนา เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนภายในประเทศและต่างประเทศเข้าถึงได้โดยง่ายและกว้างขวาง

นายอิทธิพล กล่าวว่า การจัดงานมหกรรมพุทธธรรมนำสื่อสร้างสันติสุขครั้งนี้ เพื่อให้สอดรับกับนโยบายภาครัฐที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี รวมทั้งการทำนุบำรุงศาสนา การอนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม และยอมรับประเพณี วัฒนธรรมที่ดีที่มีความหลากหลาย เพื่อสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คุณธรรม และอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

ขอเชิญชวนประชาชนและผู้สนใจเกี่ยวกับสื่อทางพระพุทธศาสนา เข้าร่วมการจัดงานมหกรรมพุทธธรรมนำสื่อ สร้างสันติสุข ประกอบไปด้วย 2 รูปแบบหลัก ๆ ดังนี้

1. กิจกรรมในรูปแบบ On Ground Event ระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2565 รวมเป็นเวลา 2 วัน ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การเสวนา “เทศน์ ทอล์ก” โดย พระสุธีวชิรปฏิภาณ (วีรพล วีรญาโณ ป.ธ.3) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร นที เอกวิจิตร (อุ๋ย บุดดาเบลส) ศิลปิน นักร้อง ธนัชศลักษณ์ ฮัดสัน (อลิศ The Golden Song) นักร้อง นักแสดง อนันต์ อาศัยไพรพนา (นันต์ ไมค์ทองคำ) ศิลปิน นักร้อง ผู้รับทุนจากกองทุนฯ และมีการถ่ายทอดเผยแพร่พิธีเปิด ไปยังกว่า 20 ประเทศทั่วโลก Walk rally สายบุญไหว้พระรัตนตรัย จำนวน 9 จุด ลุ้นรับของรางวัลจากมูลนิธิเด็ก และนิทรรศการพุทธธรรมนำสื่อสันติสุข

และวันที่ 8 พฤศจิกายน ได้จัดให้มีกิจกรรมเสริมคือ การสาธิตการทำกระทง และองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา ในวันลอยกระทง 2. กิจกรรม Online ในรูปแบบ Virtual Exhibition ซึ่งมีหัวใจหลักสำคัญ ชื่อว่า“มัชฌิมาปฏิปทา” ซึ่ง Virtual Exhibition นี้ เปรียบเสมือน Big Data ของสื่อทางพระพุทธศาสนา เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนภายในประเทศและต่างประเทศ เข้าถึงได้โดยง่ายและกว้างขวาง จึงเกิดเป็นแนวความคิดในการสร้างสรรค์งานแบบผสมผสาน “พุทธธรรมนำสื่อสันติสุข”

Leave a Reply