ลงตัว..ตำแหน่งและค่าตอบแทน บุคลากรตาม พ.ร.บ.พระปริยัติธรรม 62

           วันนี้(17ธ.ค.63)  เวลา 09.00 น.ห้องประชุมวัดหงส์รัตนาราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ    พระเทพปริยัติมุนี เป็นประธานประชุมคณะทำงานกลั่นกรองร่างอนุบัญญัติ ประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562 ครั้งที่ 9/2563 มีวาระพิจารณาเรื่องประกาศว่าด้วยมาตรฐานการกำหนดตำแหน่งและอัตราค่าตอบแทน

          ในการนี้มี พระเทพเวที รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต, พระเทพปวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และ ผศ.ดร.ธวัชชัย เสมอเนื้อ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิยาลัย พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหามกฎราชวิทยาลัยได้เข้าร่วมประชุมพิจารณาด้วย โดยมี พันตำรวจโทพงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านพระพุทธศาสนา ผู้แทนจากแม่กองบาลีสนามหลวง,แม่กองธรรมสนามหลวง,ผู้แทนจากประธานคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม,แผนกสามัญศึกษา,ผู้แทนจากประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์, สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ผู้แทนจากสำนักงบประมาณ, ผู้แทนจาก ก.พ.,เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

              พระเทพเวที เปิดเผยหลังการประชุมว่า  การประชุมในวันนี้เพื่อพิจารณาร่างประกาศประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2562 ว่าด้วยมาตรฐานการกำหนดตำแหน่งและอัตราค่าตอบแทนซึ่งเป็นความก้าวหน้าและดำเนินการส่วนหนึ่งความตามมาตรา 7 วรรค 2 แห่ง พ.ร.บ. ปริยัติธรรม 2562  บัญญัติให้รัฐบาลต้องอุดหนุนงบประมาณสำหรับการศึกษาพระปริยัติธรรมตามความเหมาะสมและจำเป็น

               “ การประชุมวันนี้ถือว่าได้ข้อสรุปเรื่อง  “ตำแหน่งและอัตราค่าตอบแทน” เพื่อเสนอรัฐบาลให้บรรจุเข้าในแผนงบประมาณประจำปี 2564 ต่อไป

                  พระพุทธศาสนาจะดำรงอยู่ได้ การศึกษาพระปริยัติสัทธรรม นับเป็นหัวใจสำคัญยิ่ง เพราะเมื่อได้รับการศึกษาที่ถูกต้อง ก็มีความมั่นใจนำไปเผยแผ่และนำสู่การปฏิบัติ ที่ผ่านมาสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)ได้ตราพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม2562ให้ไว้แก่คณะสงฆ์เพื่อเป็นกฎหมายสำหรับการบริหารการศึกษาพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะทั้งนี้รวมทั้งศาสตร์อื่นที่เหมาะสมและจำเป็น..”

Leave a Reply