พระพรหมบัณฑิตมอบผู้แทนร่วมประชุม จัดกิจกรรมแสดงพระธรรมเทศนาถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) มอบหมาย ให้ผู้แทนเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 ทำเนียบองคมนตรี เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมีนายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เป็นประธานที่ประชุม และมีพระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์,ศ.ดร. ผอ. วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร ,พระครูโสภณปริยัติยานุกิจ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร และ นายสมหมาย สุภาษิต รองผู้อำนวยการส่วนวานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มจร ร่วมประชุม

ทั้งนี้พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้มอบหมายให้วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แปลบทเทศน์เป็นภาษาอังกฤษ แล้วเผยแพร่ในประเทศและต่างประเทศ ในเครือข่ายของสมาคมสภาสากลวิสาขบูชาโลก และสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ที่มีพระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. เป็นประธานทั้งสองสมาคมด้วย

Leave a Reply