ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร ร่วมถกเวทีนานาชาติ “ผู้นำศาสนารุ่นใหม่ต่อมุมมองด้านสันติภาพโลก”

วันที่ 25 ก.พ. 66 พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  มอบหมายให้ พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที เจ้าหน้าที่ศูนย์อาเซียนศึกษา เข้าร่วมการประชุมด้านศาสนาและสันติภาพโลก ซึ่งจัดโดย Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light องค์กรสันติภาพโลก ประเทศเกาหลี ผ่านการประชุมออนไลน์

ซึ่งที่ประชุมได้เชิญผู้นำศาสนารุ่นใหม่และนักกิจกรรมด้านสิทธิและสันติภาพจากกลุ่มประเทศอาเซียน เช่น เวียดนาม ญี่ปุ่น สิงคโปร์ มาเลเซียและกัมพูชาร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านศาสนาและสันติภาพ โดยผู้แทนแต่ละประเทศได้แลกเปลี่ยนมุมมองของศาสนาและความเคลื่อนไหวทางสังคมที่เกิดขึ้นในประเทศเพื่อค้นหาแนวทางสันติภาพให้เกิดขึ้นแก่สังคมโลก

พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที เปิดเผยว่า ที่ประชุมมีตัวแทนทุกศาสนาเข้าร่วมซึ่งฟังจากมุมมองของพวกเขาแล้วน่าสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่มองศาสนาในมิติที่ไม่ให้ความสำคัญกับตัวบุคคลที่เป็นตัวแทนศาสนา เช่น พระสงฆ์ หลวงพ่อ หรือ โต๊ะอิหม่าม หรือ หลักปฎิบัติที่เป็นพิธีกรรมในศาสนามากนัก  ที่ประชุมส่วนใหญ่มองว่า หลักธรรมด้านสิทธิและเสรีภาพสำคัญกว่าทั้งหมด และมองว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่ต้องก้าวข้ามความขัดแย้งด้านศาสนา และร่วมมือกันจัดกิจกรรมเพื่อสร้างสันติภาพ รัฐหรือองค์กรศาสนาควรมีเวทีให้เด็กและเยาวชนนานาศาสนา ได้พูดคุยหรือจัดกิจกรรมร่วมกันบนความหลากหลาย และที่สำคัญที่เวทีนี้เป็นห่วงมากคือ สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเคลน กลัวบานปลายและนำมาสู่ความวุ่นวายกระทบกับสันติภาพในโลกใบนี้

Leave a Reply