“วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร” ได้รับการประเมิน EdPEx ประจำปี 2564 ที่ 273 คะแนน เตรียมเข้าสู่ EdPEx 200 ของ สป.อว.

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์,ศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานานชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เปิดเผยว่า ภายหลังที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรภายใต้เกณฑ์ EdPEx นำโดยอาจารย์พันธ์ศักดิ์ กุมมาลือ ประธานกรรมการ อาจารย์วรวุฒิ แจ้งศุภนิมิต กรรมการ และอาจารย์ศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง กรรมการ ที่เข้ามาทำหน้าที่ประเมินคุณการบริหารจัดการวิทยาลัย (Assessor) ปี 2564 ในวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมานั้น

หลังจากคณะกรรมการทั้ง 3 คน ได้ประมวลข้อมูล หลักการและร่องรอยการทำงานผ่านการสัมภาษณ์และการสังเกตในพื้นที่จริง (Site Visit) เป็นระยะเวลา 20 วัน แล้ว จึงได้แจ้งผลการประเมินอย่างเป็นทางการ โดย IBSC ได้รับผลการประเมินการบริหารจัดการองค์กรที่ 273 คะแนน

ขั้นตอนต่อไปนี้ IBSC จะดำเนินการนำข้อสังเกตของคณะกรรมการมาปรับปรุงข้อมูลในการดำเนิน ทั้ง OP, Process และ Result เพื่อเข้าสู่โครงการขอรับรับการประเมิน EdPEx 200 จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ต่อไป และหากผ่าน EdPEx 200 IBSC จะขอรับการประเมินแบบ Thailand Quality Class Plus (TQC) ในปี 2566 เพื่อยกระดับการบริหารจัดการวิทยาลัยให้สามารถตอบโจทย์ตนเองและสังคมโลก

Leave a Reply