ที่ปรึกษา “ชวน” แถลงแจง “พศ.” แจ้งสภา ปมมติ “มส.” กรณีพระสงฆ์เกี่ยวข้องการเมือง

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.05 น. ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารรัฐสภา นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงข่าวแจ้งมติมหาเถรสมาคมเรื่องพระภิกษุเกี่ยวข้องกับการเมืองและไม่ประพฤติปฏิบัติตามมติมหาเถรสมาคม เพื่อเป็นบรรทัดฐานในการทำงานของสภาในอนาคต ตามที่ นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ได้ทำหนังสือถึงประธานรัฐสภา เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 65 แจ้งมติมหาเถรสมาคม เรื่องพระภิกษุเกี่ยวข้องกับการเมืองและไม่ประพฤติปฏิบัติตามมติมหาเถรสมาคม เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 65 ดังนี้

1. กรณีพระภิกษุไปร่วมเป็นกมธ. อนุ กมธ. หรือที่ปรึกษาในคณะ กมธ. ซึ่งเป็นภาระหน้าที่ของฝ่ายการเมืองที่ดำเนินการโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา มอบให้ประธานฝ่ายปกครอง ที่มหาเถรสมาคมแต่งตั้งไปพิจารณากำหนดแนวทาง วิธีการ หรือมาตรการให้ชัดเจนในการตำหนิโทษ หรือป้องปรามเป็นลายลักษณ์อักษร 2. กรณีหน่วยราชการที่ขอให้กรรมการมหาเถรสมาคม หรือพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเป็นที่ปรึกษา หรือกรรมการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เสนอผ่านมหาเถรสมาคมพิจารณา

3. กรณีรัฐสภา ขอให้กรรมการมหาเถรสมาคม ไปเป็น กมธ. อนุ กมธ. หรือที่ปรึกษานคณะ กมธ. มอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้แทนมหาเถรสมาคม
และเมื่อดำเนินการในนามมหาเถรสมาคมแล้วให้รายงานมหาเถรสมาคมทราบ 4. กรณีรัฐสภาขอพระภิกษุรายรูป ต่อพระภิกษุโดยตรงปฏิบัติภารกิจของฝ่ายการเมือง ให้พระภิกษุรูปนั้นแจ้งผู้บังคับบัญชาใกล้ชิด เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ จนถึง มหาเถรสมาคมพิจารณา 5. มอบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแจ้งมติมหาเถรสมาคมต่อรัฐสภาทราบแนวปฏิบัติดังกล่าว

ในการนี้ ทางสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ทำหนังสือแจ้งไปยังประธานคณะ กมธ.กิจการสภาผู้แทนราษฎร และประธานคณะ กมธ. วิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของสภาต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ จากการสอบถามพบว่าในอดีตเคยมีการนิมนต์พระภิกษุสงฆ์มาเป็นคณะ กมธ.จริง แต่ในปัจจุบันไม่มีการปฏิบัติดังกล่าวแล้ว

Leave a Reply