หลวงปู่ทองปลูกต้นไม้ที่’มจร’วังน้อย โอกาสปิดสัมมนาพระวิปัสสนาจารย์

เมื่อวันที่ 25 ก.ย.2562 พระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง) วัดพระธาตุศรีจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ได้ปลูกต้นไม้ ในโอกาสเป็นประธานในพิธีปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพระวิปัสสนาจารย์ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ที่จัดโดยสถาบันวิปัสสนาธุระ มจร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

พระราชปริยัติกวี อธิการบดี มจร ได้ระบุว่า มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาเป็นมหาวิทยาสีเขียว (MCU Green University) มีการพัฒนาสวนพุทธเกษตร เพื่อพัฒนาสีเขียว จะพยายามปลูกต้นไม้ให้ครบ 1,250 ต้น เพื่อสอดคล้องกับพระอรหันต์ในวันมาฆบูชา อีก 5 ปีข้างหน้าเราจะนึกถึงคนปลูก รวมถึงการจัดการขยะให้เป็นระบบ และนำไปสู่เป็นสถานที่กราบไหว้ ศึกษา ปฏิบัติ เช่น หลวงพ่อพุทธโสธร มีอุโบสถกลางน้ำ พิพิธภัณฑ์พระไตรปิฎก มีสภาพแวดล้อมที่สัปปายะ และ MCU : Regional and International Buddhist University ศูนย์รวมพระพุทธศาสนานานาชาติ เช่น การจัดงานวิสาขบูชาโลก เป็นต้น

Leave a Reply