“มจร” เนื้อหอมคณะสงฆ์ “มหายาน” ขอตั้ง “ศูนย์มหายาน” ร่วมกันเผยแพร่พุทธศาสนาสู่นานาชาติ

วันที่ 15 ธันวาคม 66  ณ ห้องประชุม 401 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา พระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมด้วยรองอธิการบดี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ได้ตอนรับ พระธรรมาจารย์เปิ่น ซิ่ง   (Most Ven. Ben Xing) เจ้าอาวาสวัดไคหยวน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงฆ์ฝู่เจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมด้วยคณะ ในโอกาสเดินทางมารับการธถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับการถวายพระไตรปิฎก ฉบับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และภายในพิธีเดียวกันนี้ได้มีการ ลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และ ระหว่าง หาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กับ วัดไค่หยวน ฝู่วโจว  ด้วย

พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้กล่าวว่า  สืบเนื่องจาก สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ แก่พระธรรมาจารย์เปิ่น ซิ่ง       (Most Ven. Ben Xing) เจ้าอาวาสวัดไคหยวน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงฆ์ฝู่เจี้ยน เมื่อปี พ.ศ. 2565 คือเมื่อปีที่แล้ว   แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาด ท่านจึงไม่สามารถเดินทางมาเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตรได้ อนึ่ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และวัดไคหยวน ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ส่งเสริมการศึกษา และการวิจัย เมื่อปี พ.ศ. 2558  และได้หมดวาระลง เมื่อปี พ.ศ. 2562  ต่อมา ปี พ.ศ. 2566  สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบให้ มจร และวัดไคหยวน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขึ้นมาใหม่ เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และกระชับสัมพันธไมตรีด้านการทูต เป็นลำดับต่อไป

สำหรับเนื้อหาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ประกอบด้วยสาระสำคัญ 5 ข้อด้วยกัน คือ

ในการลงบันทึกความร่วมมือเพื่อส่งเสริมศูนย์มหายาน กระชับความร่วมมือและแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมของพุทธศาสนาเถรวาทและมหายาน ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต่อไปจะเรียกย่อว่า MCU กับวัดไค่หยวน ฝู่วโจว จะเรียกย่อว่า FZKY ในการลงนามบันทึกความร่วมมือนี้

เพื่อให้การดำเนินร่วมกันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรมีการร่วมลงนามเพื่อเป็นการตกลงร่วมงานกันอย่างเป็นทางการ โดยมีตกลงการร่วมงานตามเนื้อหา ดังนี้

1..MCUและ  FZKY จะร่วมกันเผยแพร่พระพุทธศาสนาด้านเทคโนโลยี และด้านอินเทอร์เน็ต

2.MCUและ FZKY จะร่วมกันเผยแพร่คำสอนทางเถรวาทและมหายานด้นการแปลส่งเสริม จัดพิมพ์และเปลี่ยนภาษาต่าง ๆ

3.MCUและ FZKY จะร่วมกันส่งเสริมและจัดสัมมนาทางวิชาการรวมถึงการจัดเทศนาคำสอนเถรวาทและมหายานสู่นานาชาติ

4.MCUและFZKYจะร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับด้านการศึกษาทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะการจัดการศึกษาฝ่ายบรรพชิต

5.MCUและ  FZKY  จะร่วมกนัส่งเสริมเผยแพร่การจัดแสดงพุทธศิลป์แนวเถรวาท และมหายานในด้านต่าง ๆ

บันทึกข้อความร่วมมือนี้มีผลตั้งแต่วันที่ลงนาม เมื่อทั้งสองฝ่ายยอมรับเงื่อนไขความร่วมมือข้างต้นและลงนามในบันทึกความมือนี้ หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งขอยุติความร่วมมือนี้ จะต้องออกแถลงการณ์ยุติความร่วมมือเป็นลักษณ์อักษรล่วงหน้า 3 เดือน

เอกสารความร่วมมือนี้ จัดทำขึ้นทั้ง 3 ภาษา (ไทย จีน อังกฤษ) รวม 6 ฉบับ มีข้อความถูกต้องกันทั้ง 6 ฉบับ เมื่อลงนามเสร็จแล้วให้ถือไว้ฝ่ายละ 3 ฉบับ

ปัจจุบันคณะสงฆ์ สถานทูต นานาชาติ หลายประเทศ มีความประสงค์ต้องการเชื่อมด้านทางสมณทูต และ ด้านศาสนทูต กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อาทิ ประเทศอินเดีย มีความประสงค์ต้องการจัดตั้ง “ศูนย์อินเดียศึกษา” ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเช่นกัน..

Leave a Reply