มูลนิธิพระรัตนตรัยในพระราชูปถัมภ์ฯ จัด “มหกรรมสื่อสร้างสรรค์เผยแผ่พระพุทธศาสนา” เตรียมเผยแพร่พลังเครือข่ายความดี

วันที่ 27 มิ.ย. 65  วันนี้ตั้งแต่เวลา 09.00 เป็นต้นไป  ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร มูลนิธิพระรัตนตรัย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงาน “มหกรรมสื่อสร้างสรรค์เผยแผ่พระพุทธศาสนา” พร้อมมอบโล่รางวัลองค์กร หน่วยงาน บุคคล ต่อการเผยแผ่พุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม เตรียมขับเคลื่อนพลังสื่อสีขาว ภายใต้ โครงการสถานีพระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาการผลิตและเผยแพร่สื่อสร้างสรรค์

พระสุธีวชิรปฏิภาณ (วีรพล วีรญาโณ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร  หัวหน้าแผนกเผยแผ่พระพุทธศาสนาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ในฐานะที่ปรึกษาโครงการสถานีโทรทัศน์พระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาการผลิตและเผยแพร่สื่อสร้างสรรค์ กล่าวว่า เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ในฐานะประธานมูลนิธิพระรัตนตรัย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฏราชกุมาร และองค์อุปถัมภ์สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV ได้เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในงาน “มหกรรมสื่อสร้างสรรค์เผยแผ่พระพุทธศาสนา” จัดขึ้น โดย มี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฆราวาส พร้อมด้วย ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ผู้แทนหน่วยงาน องค์กร บุคคล เข้าร่วม

กิจกรรมช่วงเช้า เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯ  เป็นประธานมอบรางโล่เกียรติคุณ รางวัลเกียรติคุณ และเกียรติคุณแก่องค์กร หน่วยงาน บุคคล ผู้มีส่วนร่วมในการเผยแผ่พุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  ในโครงการสถานีพระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาการผลิตและเผยแพร่สื่อสร้างสรรค์ โดยการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ อาทิ โล่เกียรติคุณ แก่ กระทรวงวัฒนธรรม,กรมการศาสนา,สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, รางวัลเกียรติคุณ 26 ท่าน/หน่วยงาน ผู้สร้างสรรค์เรื่องเล่าของท้องถิ่น มรดกวัฒนธรรม พระพุทธศาสนา26 ตอน อาทิ พระธรรมพัชรญาณมุนี (ฌอน ชยสาโร) สถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสี, พระปัญญานันทมุนี (สง่า สุภโร ) เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์, นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม,อั้ม อธิชาติ ชุมนานนท์,กิ้ก มยุริญ ผ่องผุดพันธ์ ดารานักแสดง, มอบประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

พร้อมกันนี้ในช่วงเช้ายังมีการแสดงทัศนะ เรื่อง “วัฒนธรรมกับงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา” โดย นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  การบรรยายพิเศษ “วิถีแห่งความศรัทธาในพระพุทธศาสนากับการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์” โดย ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  ขณะที่ภาคบ่าย มีการปฐกถาพิเศษ “พลังสื่อสารสร้างสรรค์กับงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา” โดยพระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ประธานกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ และมีวงเสวนา “บทบาทพุทธศาสนา วัฒนธรรม กับพลังซอฟเพาเวอร์ในสังคมไทย” โดย พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม ผศ.ดร. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ด้านวิจัยและนวัตกรรม พระมหาสุเทพ สุทฺธิญาโณ ผศ.ดร. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ นพ.บัญชา พงษ์พาณิช ผอ.หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินฺทปญฺโญ ผอ.สถาบันสุวรรณภูมิศึกษาวิทยาสถานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (ธัชชา) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)  ร่วมเสวนา  ดำเนินรายการโดย อรอุมา เกษตรพืชผล

พระสุธีวชิรปฏิภาณ กล่าวต่ออีกว่า สำหรับ งานมหกรรมสื่อสร้างสรรค์เผยแผ่พระพุทธศาสนา ในโครงการสถานีโทรทัศน์พระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาการผลิตและเผยแพร่สื่อสร้างสรรค์ ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่งดำเนินงานภายใต้ มูลนิธิพระรัตนตรัย ในพระราชปถัมภ์ฯ เพื่อนำเสนองานศาสนกิจคณะสงฆ์ งานเครือข่ายพลังบวร ผ่านแพลตฟอร์มสื่อดิจิทัล ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV และสื่อสังคม (social media) ทั้งยังผลิตรายการเรื่องเล่าของท้องถิ่น มรดกวัฒนธรรม พระพุทธศาสนา หนึ่งในนั้นคือเรื่องราวของ 26 เรื่องของผู้เข้ารับรางวัลในงานมหกรรมนี้ ที่จะถูกนำมาถ่ายทอดในรูปแบบที่น่าสนใจ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้แก่ประชาชนในวงกว้าง เป็นแรงบันดาลใจให้อยากเข้าร่วมสัมผัสวิถีวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนาโดยยังมีเป้าหมายสำคัญนั้นก็คือ เชื่อมเครือข่ายคณะสงฆ์และหน่วยงานต่างๆ ในการร่วมสร้างสรรค์ พัฒนา ผลิตรายการสื่อสร้างสรรค์ ต่อไป ฯ

Leave a Reply