“คณะสงฆ์หนกลาง”เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ถวายพระพรในหลวง

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 17.00 น. ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นประธานเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 โดยมีคณะสงฆ์ในเขตปกครองหนกลางระดับเจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาคในเขตปกครองหนกลางเข้าร่วมร่วมพิธี  และมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเข้าร่วมพิธีด้วย

สำหรับบทพระพุทธมนต์ “นวัคคหายุสมธัมม์” แปลว่า ธรรมที่เสมอด้วยอายุแห่งการกำหนดด้วยองค์เก้า หรือธรรมเป็นเครื่องเสมออายุด้วยนพเคราะห์ โดยบทดังกล่าวนี้จะใช้ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาเท่านั้น ซึ่งบทนวัคคหายุสมธัมม์นั้น เป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (สา ปุสฺสเทโว) พระองค์ที่ 9 วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ได้ถือกำเนิดที่วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม

Leave a Reply