‘มจร’ร่วมกับสมาคมสันติภาพโลก จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นานาชาติเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่10

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เป็นประธานในการแถลงข่าว พิธีเจริญพระพุทธมนต์นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ และพิธีถวายมหาสังฆทานแด่พระสงฆ์ จำนวน 2,600 รูป เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ซึ่ง มจร ร่วมกับ สมาคมสันติภาพโลก (World Peace Association : W.P.A) จัดขึ้น ที่อาคารหอประชุม มวก.48 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 16 มิ.ย.2562 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.

พระโสภณวชิราภรณ์ กล่าวว่า การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ และพิธีถวายมหาสังฆทานแด่พระสงฆ์ในครั้งนี้ เป็นการจัดขึ้นในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมสันติภาพโลก จึงได้อาราธนาพระมหาเถระจากนานาชาติมาร่วมในพิธีพร้อมเจริญพระพุทธมนต์นานาชาติในวันดังกล่าว

พระมงคลธีรคุณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต มจร กล่าวว่า โครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการสำคัญอันเป็นความร่วมมือในด้านพระพุทธศาสนานานานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นการเฉลิมพระเกียรติฯ ในพระราชพิธีดังกล่าว ซึ่งวิทยาลัยพระธรรมมาทูตนั้นถือเป็นหน่วยการจัดการศึกษาส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทำหน้าที่ผลิตพระธรรมทูตเพื่อทำหน้าที่เผยแพร่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลก ดังนั้นจึงถือว่าการจัดงานครั้งนี้ เป็นความร่วมมือในระดับนานาชาติที่จัดขึ้นในประเทศไทยอีกงานหนึ่ง

ด้านนางสาตวะ ซาง (Sattva Zhang) ผู้แทนสันติภาพโลก กล่าวว่า จุดมุ่งหมายของสมาคมสันติภาพโลก คือ ลดความขัดแย้งที่มีอยู่ทั่วโลก และสร้างสันติภาพความร่มเย็นให้เกิดขึ้นแก่มวลมนุษยชาติ จุดมุ่งหมายที่สำคัญ คือ การสร้างความรู้สึกรับผิดชอบชั่วดีในสังคมโลก มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ รักษาสภาพแวดล้อม และสร้างสรรค์สืบทอดความเจริญรุ่งเรืองให้คงอยู่ต่อไป นับตั้งแต่ก่อตั้งสมาคมสันติภาพโลก ทางสมาคมได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายมหาสังฆทานไปในหลายๆประเทศ เพื่อสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลก การจัดงานครั้งนี้ถือเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พร้อมด้วยได้เชิญผู้แทนขององค์การสหประชาชาติ และผู้นำชาวพุทธจาก 15 ประเทศ รวมทั้งภายในประเทศ จำนวน 6,900 รูป/คน มาร่วมพิธี

ด้านพระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มจร กล่าวว่า มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นพิธีที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ โดยดำเนินการถ่ายทอดสดเผยแพร่พิธีดังกล่าวผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (MCU TV) และสื่อสังคมออนไลน์ทุกช่องทาง เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบและร่วมอนุโมทนา เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีในฐานะพสกนิกรอีกทางหนึ่งด้วย

Leave a Reply