สถาบันพระปกเกล้าคลอดแผนเครือข่าย สร้างสันติวัฒนธรรมระดับสถาบันอุดมศึกษา

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 พระปราโมทย์ วาทโกวิโท,ดร. อาจารย์หลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เลขานุการศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มจร เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2565 ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษาซึ่งเป็นระบบการศึกษาระดับพื้นฐานถึงอุดมศึกษา ซึ่งขับเคลื่อนโดย สถาบันพระปกเกล้าร่วมสถานศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา โดยในช่วงท้ายมีการวางแผนการทำงานแต่ละระดับ ซึ่งในระดับมหาวิทยาลัยมีรองอธิการบดี รวมถึงบุคลากรที่จะนำไปขับเคลื่อนอย่างจริงจัง ประกอบด้วย การจัดตั้งชมรมสันติวัฒนธรรม จัดทำคู่มือป้องกันความขัดแย้ง ตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยสำหรับบุคลากรและนักศึกษา ตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ร่างแต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนบริหารความขัดแย้ง วางโครงสร้างจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ย

ซึ่งมีการสร้างเครือข่ายการสร้างสันติวัฒนธรรมในระดับสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งในมหาวิทยาลัยที่ขับเคลื่อนสันติวัฒนธรรมมี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้มีแผนดำเนินการในมิติของสันติวัฒนธรรม ภายใต้หลักสูตรสันติศึกษา มจร และศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มจร มีการวางแผนขับเคลื่อนแผนพัฒนาศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะมีการพัฒนาอาจารย์และนิสิตให้มีความเข้าใจในกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 และรูปแบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยพุทธสันติวิธี เพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้ง แก้ไขความขัดแย้ง เยียวยาความขัดแย้ง และรักษาสันติภาพให้เกิดความสงบต่อไป

มจร ได้รับความเมตตาจากผู้บริหารระดับสูงอย่างดียิ่ง โดยมีพระธรรมวัชรบัณฑิต ศาสตราจารย์ ดร. อธิการบดี มจร ในฐานะที่ปรึกษาศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มจร และขับเคลื่อนโดย พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์ ศ.ดร. (หรรษา ธมฺมหาโส) ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มจร จึงทำให้ มจร มีการขับเคลื่อนสันติวัฒนธรรมในเชิงรุกโดยเชื่อมกับเครือข่ายภายนอก คือ สถาบันพระปกเกล้า สำนักงานศาลยุติธรรม กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

Leave a Reply