มส.เห็นชอบพระพรหมบัณฑิตเป็นกก.ผู้ทรงคุณวุฒิสพฐ.

วันที่ 30 พ.ย.2561 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อมฺพรมหาเถร) เสด็จเป็นองค์ประธานในการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ครั้งที่ 30 ประจำปีพุทธศักราช2561 ณ ห้องประชุมมหาเถรสมาคม อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

หลังเสร็จสิ้นการประชุม นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในฐานะรองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้แถลงผลการประชุมมหาเถรสมาคม จำนวน 8 เรื่อง คือ 1. ที่ประชุมมหาเถรสมาคมรับทราบแผนการขับเคลื่อนการปฏิรูปพระพุทธศาสนา ซึ่งภาคคณะสงฆ์ได้ดำเนินการขับเคลื่อนเป็นที่น่าพอใจ 2. การขอใช้ที่ดินเพื่อสร้างวัด โดยกำหนดให้ใช้พื้นที่สร้างวัดไม่เกิน 15 ไร่ กรณีเกิน 15 ไร่ ให้ขอมติเห็นชอบจากมหาเถรสมาคม 3. รายงานผลความคืบหน้าการสร้างพุทธอุทยานโลก ณ วนอุทยานเขาอีโต้ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 4. การจัดการแข่งขันทักษะโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศ

5. ที่ประชุมมหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบให้ พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.9, ศ.ดร.) กรรมการมหาเถรสมาคม,เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส เป็นผู้แทนมหาเถรสมาคม เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ของสำนักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6. ที่ประชุมมหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบให้ พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.9, ศ.ดร.) กรรมการมหาเถรสมาคม,เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส เป็นผู้แทนมหาเถรสมาคม กล่าวสุนทรพจน์ การประชุมนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาโลก ๗. การยกเลิกสำนักปฏิบัติธรรมของจังหวัดตราด จำนวน 9 แห่ง และ 9. เรื่องการปกครองคณะสงฆ์ สำหรับเนื้อหาโดยละเอียดสามารถติดตามได้จาก www.mahathera.onab.go.th

Cr.กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Leave a Reply