โปรดกล้า ฯ แต่งตั้ง “เจ้าคุณสุรชัย” เป็นเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

วันที่ 20 ก.พ. 67 ที่ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร มีการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ครั้งที่ 5/2567 โดยภายหลังการประชุม นายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม โฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) แถลงผลการประชุม ว่า ที่ประชุมมส.รับทราบเรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัด และเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ตามพระลิขิตที่อ้างถึง ขอพระราชทานถวายพระพร ขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยในการแต่งตั้งพระสังฆาธิการ จำนวน 7 รูป (ธรรมยุต และมหานิกาย) เป็น เจ้าคณะจังหวัด และเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ดังนี้ 1. พระครูประสิทธิ์สีลคุณ (ประสิทธิ์ กนฺตสีโล) เจ้าอาวาสวัดศรีธรรมาราม จ.ยโสธร ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดยโสธร ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดยโสธร (ธรรมยุต) 2.พระครูวิจิตรศีลาจาร (ประสิทธิ์ ชาตวณฺโณ) เจ้าอาวาสวัดห้วยพุด จ.สงขลา ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจ.สงขลา-สตูล ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจ.สงขลา-สตูล (ธรรมยุต)

 

นายสุพัฒน์ กล่าวต่อไปว่า 3.พระเทพรัตนมุนี (สุรชัย สุรชโย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร จ.พิษณุโลก 4.พระราชสมุทรวัชราจารย์ (บุญสืบ วุฑฺฒิสาโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกลาง ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดกลาง ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดกลาง พระอารามหลวง ชั้นโท ชนิวรวิหาร จ.สมุทรปราการ 5.พระสิริรัตนาภรณ์ (พิษณุ รตนโอภาโส) รองเจ้าอาวาสวัดแจ้ง ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดแจ้ง ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดแจ้ง พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ จ.นครศรีธรรมราช 6.พระครูสิริจริยาภรณ์ (ศิลปชัย สิปฺปชโย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเสาธงทอง ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดเสาธงทอง ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเสาธงทอง พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ จ.ลพบุรี 7.พระครูกัลยาณปริยัติกิจ (อำนาจ กลฺยาณธโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทตากผ้า ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทตากผ้า ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทตากผ้า พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ จ.ลำพูน

Leave a Reply