พระพรหมบัณฑิตแนะพัฒนาคนให้มีทักษะวิทย์เทคโนคู่คุณธรรม

วันที่ 1 ธ.ค.2561 ที่ห้องเรียน B 508-509 อาคารเรียนรวม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กทม. ปาฐกถาเรื่อง “การบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่” หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชารัฐศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ โดยได้แนะการพัฒนาคนนั้นจะต้องพัฒนาสมองทั้งสองข้างหรือให้เป็นคนที่มีตาสองข้างให้สมบูรณ์นั้นก็คือการพัฒนาให้คนมีทักษะด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการพัฒนาเท่านี้เท่ากับว่ามีตาเข้าเดียวถือว่าเป็นคนไม่สมบูรณ์แต่จะมีคุณธรรมหรือมีศีลธรรมกำกับทักษะด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีถึงจะทำให้เป็นคนที่มีตาสองข้างที่สมบูรณ์

ทั้งนี้สามารถติดตามถ่ายทอดสดทางเพจ MCU IT

Leave a Reply