แบบอย่างที่ดี!ลูกชายนายกฯกัมพูชา บวชศึกษาธรรมที่แดนพุทธภูมิ

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. พระเมธีวรญาณ ป.ธ.๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร เป็นพระธรรมวิทยากรบรรยายถวาย รองสมเด็จพระสังฆราช ประเทศกัมพูชา ในโอกาสที่นำ พล.ต.ฮุนมานิต (Hun Manit) พระลูกชาย สมเด็จฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ที่บวชศึกษาธรรม แล้วเดินทางกราบนมัสการสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล กราบสักการะสถานที่ปรินิพพาน สถานที่ถวายพระเพลิง และสถานที่แจกพระบรมสารีริกธาตุ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพักปฏิบัติธรรมที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์

โดยมีนายศุภชัย วีระภุชงค์ เลขาธิการสถาบันโพธิคยา ๙๘๐ อำนวยความสะดวกในการเดินทางศึกษาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยมีพระครูธรรมธรสงกรานต์ กิตฺติวํโส พระธรรมทูต วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ให้การต้อนรับ

Cr.เพจสำนักสื่อสารองค์กร พระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล

Leave a Reply