“มจร วส.พ่อขุนผาเมือง”ทำอาหารมอบจุดคัดกรองโควิด-19

วันที่ 24 เม.ย.2563 บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดทำอาหารเพื่อนำมอบให้กับจุดคัดกรอก ในเขตตำบลสักหลง ตำบลวัดป่า ตำบลบ้านโสก โดยได้รับสนับสนุนจากวัดทุ่งจันทร์สมุทร ในการใช้สถานที่

Leave a Reply