จังหวัดร้อยเอ็ด เดินหน้าจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี และสร้างความมั่นคงด้านสมุนไพรไทย”เฉลิมพระเกียรติ ร.10

     วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564  นายโชคชัย วัฒนกูล นายอำเภอสุวรรณภูมิ  เป็นประธานการจัดกิจกรรม”จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ แปลงครัวเรือนต่นแบบ นายประยูร วังสองชั้น ม.6 บ้านหนองไผ่ ต.บ่อพันขัน อ.สุวรรณภูมิ

      โอกาสนี้ นายโชคชัย วัฒนกูล นายอำเภอสุวรรณภูมิ  ประธานในพิธีฯ ได้กล่าวน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และนำกล่าวคำปฏิญาณจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ

      ในการนี้ นางนวลจันทร์ ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นายเสงี่ยม  แน่นอุดร พัฒนาการอำเภอสุวรรณภูมิ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอสุวรรณภูมิ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องที่ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสุวรรณภูมิ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ผู้นำชุมชนและประชาชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ แปลงนายประยูร วังสองชั้น ม.6 บ้านหนองไผ่ ต.บ่อพันขัน อ.สุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

      การกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมฯ จาก  นายโชคชัย วัฒนกูล นายอำเภอสุวรรณภูมิ  นายเสงี่ยม แน่นอุดร พัฒนาการอำเภอสุวรรณภูมิ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอสุวรรณภูมิ เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ ทีมวิทยากรจาก เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ และครัวเรือนต้นแบบที่ผ่านการฝึกอบรม กิจกรรมที่ 1 เพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบโคก หนอง นา พช.ร้อยเอ็ด

        นางนวลจันทร์ ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า จังหวัดร้อยเอ็ด การกิจกรรมในวันนี้เป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งในเดือนนี้เป็นเดือนมหามงคลของปวงชนชาวไทย และมีวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

       พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและ จากสถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบันต้องเผชิญกับผลกระทบจากวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID 19) ส่งผลให้เกิดวิกฤติทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสาธารณสุข และด้านสังคมขนาดหนักทั่วไป ทางออกของประเทศที่จะรอดพ้นวิกฤติและเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน คือการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร มาปรับใช้

        ดังนั้นกิจกรรมในวันนี้ได้มีการจัดทำแปลงสมุนไพร เพื่อสร้างความมั่นคงด้านสมุนไพร ใน แปลงโคก หนอง นา เพื่อต้านภัย โควิด 19 ให้พี่น้องประชาชนผ่านวิกฤตภัยโควิด 19 ไปด้วยกันอย่างปลอดภัย โดยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด กำหนดแผนการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคีเฉลิมพระเกียรติฯ ตลอดเดือนกรกฎาคม 2564 นี้ โดยทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมฯ ในแปลงครัวเรือต้นแบบ ในแต่ละอำเภอ

         และโอกาสนี้นายโชคชัย วัฒนกูล นายอำเภอสุวรรณภูมิ  ได้เปิดเผยว่า “กิจกรรมเอามื้อสามัคคี เป็นกิจกรรมหนึ่งตามแนวพระราชดำริ ซึ่งเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน จะทำให้ประเทศชาติของเราได้หลุดพ้นวิกฤติหลาย ๆ อย่าง โดยเฉพาะภัยจากโควิด-19 ในปัจจุบัน” การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว นายอำเภอสุวรรณภูมิกล่าว

         นายเสงี่ยม แน่นอุดร พัฒนาการอำเภอสุวรรณภูมิ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี  เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นกิจกรรมที่สำคัญยิ่งต่อพสกนิกรชาวไทย ที่ส่งเสริมให้คนมีความรัก ความสามัคคี ความร่วมแรง ร่วมใจ ในการพัฒนาชุมชนของตนเอง โดยไม่มีการจ้างแรงงาน เป็นการ “เอาแรง” หรือ“การลงแขก” ซึ่งเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชน ชาวไทยที่สืบทอดต่อๆ กันมา และในปัจจุบันเริ่มห่างหายไปจากสังคมไทย กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่ควรอนุรักษ์ไว้ เพื่อพัฒนาชุมชน ให้เข้มแข็ง และสามารถพึ่งตนเองได้ ในอนาคต  อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พช.ร้อยเอ็ด พื้นที่ 1 ไร่ จำนวน 7 แปลง พื้นที่ 3 ไร่ จำนวน 84 แปลง รวม 91 แปลง โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่ 1 ไร่ จำนวน 31 แปลง และพื้นที่ 3 ไร่ จำนวน 13 แปลง รวม 44 แปลง รวมทั้งหมด 135 แปลง ผลการดำเนินการขุดเรียบร้อย 135 แปลง

      ด้านเจ้าของแปลง ที่จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคีในครั้งนี้ เผยว่า “ตนมีความภาคภูมิใจที่ได้เข้าร่วมโครงการฯและจะพัฒนาพื้นที่ตนเองให้เป็นต้นแบบและเป็นศูนย์เรียนรู้ต่อไป และขอขอบคุณรัฐบาล กรมการพัฒนาชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับอำเภอ ที่ให้การสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ และการเอามื้อสามัคคี เจ้าของแปลง กล่าวปิดท้ายด้วยความปลื้มใจ

Leave a Reply