“พระอานนท์” กองเชียร์โจ้โดนไล่ออกจากวัดเจ้าอาวาสระุระบุ ทำผิดโลกวัชชะ ทำคณะสงฆ์เสื่อม

วันที่ 30 ส.ค. ุ64  เจ้าอาวาสวัดภัทรสิทธารามออกเรื่อง ให้พระอานนท์ พ้นออกจากวัดภัทรสิทธาราม โดยระบุว่า

     “ด้วยพระอานนท์ ธมฺมโชโต สังกัดวัดไพรสณฑ์ศักดาราม ตําบลหล่มสัก อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มาของพักอาศัยเพื่อเข้าศึกษา ปริญญาตรี ได้ตั้งแต่ ปี 2563 ได้ปฏิบัติตนประพฤติผิดทางโลกวัชชะ จึงเป็นที่ติเตียนไปทั่วคณะสงฆ์ที่ได้ออกเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ ซึ่งไม่เหมาะสม กับสมณสารูปอันควรแก่การประพฤติ และได้ส่งผลกระทบต่อคณะสงฆ์โดยรวมในเขตพื้นที่ เพื่อให้การปกครองคณะสงฆ์ภายในวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามดํารงไว้ซึ่งคุณงามแห่งสมณะนั้น

   ดังนั้น จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 พิจารณาให้ พระอานนท์ ธมฺมโชโต (คนธาร์) สังกัดวัดไพรสณฑ์ศักดาราม ตําบลหล่มสัก อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ พ้นออกจากวัดภัทรสิทธาราม ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 27 ส.ค.64

 

Leave a Reply