จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดพิธีมอบเงิน “ขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน”

 

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน พิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563 โดยมี นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์ พัฒนาการ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการกลุ่มงานและนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฯ เข้าร่วมพิธีฯ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดพิธีรับมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563 และรับมอบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการใช้เป็นเงินทุนตั้งต้นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างความเข้มแข็งให้แก่หมู่บ้านและชุมชน และนำไปขับเคลื่อนหมู่บ้าน/ชุมชน สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนการแก้ไขปัญหาสังคมอื่น ๆ ในหมู่บ้าน/ชุมชน ต่อไป โดยมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินให้กับประธานคณะกรรมการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ทั้งนี้จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ได้รับมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินแล้ว จำนวน 375 กองทุน และในปีงบประมาณ 2563 มีเป้าหมายการพัฒนาหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินได้รับการยกระดับหมู่บ้านเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยใช้งบประมาณ ของกรมการพัฒนาชุมชน จำนวน 19 หมู่บ้าน และงบประมาณของเทศบาลเมืองนาสาร จำนวน 1 ชุมชน รวมหมู่บ้านที่เข้ารับเงินพระราชทานขวัญถุงทุนแม่ในวันนี้จำนวน 20 กองทุน (19 หมู่บ้าน/1 ชมชน)

โอกาสนี้ นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานในพิธีได้กล่าวนำถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วย

Leave a Reply