ในหลวงโปรดเกล้า ฯ พระราชทานภัตตาหารเพลแด่ “พระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล”

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ทรงมีพระราชศรัทธาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเพล แด่คณะพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

ในการนี้ได้ ทรงโปรดเกล้าฯ ให้  พันเอก ธาดา ยุติพันธ์ ข้าราชบริพารในพระองค์ 904 เป็นผู้แทนเชิญภัตตาหารพระราชทาน ถวายแด่พระธรรมโพธิวงศ์ หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา ประธานอำนวยการก่อสร้างวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี และ พระภิกษุ พระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล เป็นครั้งที่ 26 ของอาหารพระราชทาน

คณะพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล ขอน้อมถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ มีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใด ขอจงสัมฤทธิ์ดั่งพระราชหฤทัยปรารถนา มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน พระเกียรติคุณขจรขจายแผ่ไพศาล ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าแก่พสกนิกรชาวไทย ตราบจิรัฐิติกาล เทอญ.

 

 

Leave a Reply