“สันติศึกษา มจร”เล็งดัน โรงเรียนสติ”สพฐ.” สู่โรงเรียนสันติต้นแบบ

วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2563 พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษาและผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เปิดเผยว่า คณาจารย์หลักสูตรปริญญาเอก สาขาสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมกับผู้ประนอมประจำศาลและผู้พิพากษาสมทบจังหวัดสุราษฏร์ธานี ได้ผนึกกำลังกันพิจารณาและให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับรูปแบบการไกล่เกลี่ยของนางคนึงนิตย์ ศรีรักษ์ ภรรยารองแม่ทัพภาคที่ 4 ซึ่งได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมา Focus Group รูปแบบการไกล่เกลี่ยก่อนที่จะนำไปใช้งานต่อไป

“ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทำวิจัยในหัวข้อ “โรงเรียนสันติภาพต้นแบบ: ศึกษาและพัฒนากระบวนการไกล่เกลี่ยเชิงพุทธบูรณาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านโพธหวาย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี” โดยผู้วิจัยได้วิเคราะห์สถานการณ์ความขัดแย้ง ( Conflict Analysis) วิเคราะห์คู่ขัดแย้ง (Party Analysis) ของนักเรียนโรงเรียนดังกล่าว จากผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนในชั้นดังกล่าว หลังจากนั้น จึงออกแบบกระบวนการไกล่เกลี่ยเชิงพุทธบูชาการ แล้วนำกระบวนการดังกล่าวไปใช้งานจริง ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ” พระมหาหรรษา กล่าวและว่า

หลังจากหลักสูตรสันติศึกษาได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดทำ “โรงเรียนสติ” หรือ “Mindful School”ภายใต้โครงการโรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้ที่มีสติสมาธิเป็นฐานมาได้ระดับหนึ่งแล้ว แผนต่อไป คือ การยกระดับจากโรงเรียนสติสู่โรงเรียนสันติ อันเป็นการพัฒนาครูและนักเรียนให้เข้าใจแนวคิด และมีทักษะในการใกล่เกลี่ยความขัดแย้งระหว่างนักเรียนในโรงเรียนต่อไป

Leave a Reply