“พระเทพปวรเมธี”ประชุมการจัดทำแผน บริหารจัดการวัดมหาจุฬาฯ หลังจากได้รับอนุญาต

วันอังคารที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ศาลาการเปรียญ”ดร.อุไรศรี คนึงสุขเกษม” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อ.วัุงน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร เป็นประธานประชุมแผนบริหารจัดการวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ หลังจากมีประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติอนุญาตให้เป็นวัดในพระพุทธศาสนาที่ที่เสนอขอ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา โดยมีมติประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ดังนี้

๑. แจ้งข้อมูลการจัดตั้งวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ อย่างเป็นทางการ ถูกต้องตามกฎหมาย ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นวัดลำดับที่ ๒๔ ของคณะสงฆ์เขตการปกครองอำเภอวังน้อย สังกัดมหานิกาย

๒. ประธานที่ประชุมฯ ได้กล่าวความเป็นมาของวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ ตั้งขึ้นด้วยดำริของ พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อดีตอธิการบดี มจร ซึ่งได้มอบหมายความรับผิดชอบการสร้างวัดให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (พระเทพปวรเมธี) ในขณะนั้นว่า มหาจุฬาฯ ต้องสร้างวัดเพื่อให้เป็นที่จำพรรษาของผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่มาปฏิบัติงานและเรียน และมหาจุฬาฯ มีความโชคดีได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อปัญญา เป็นเจ้าภาพสร้างอุโบสถกลางน้ำ และเสนาสนะอื่นๆในวัดและมหาวิทยาลัย ต่อมาได้มีเจ้าภาพสร้างศาลาการเปรียญและเสนาสนะอื่นตามมา และได้กล่าวอีกว่า วัดมหาจุฬาฯ จะต้องเน้นทำบทบาทสำคัญ ๒ ประการ คือ

● สนองงานพันธกิจคณะสงฆ์ ๖ ด้าน และ
● สนองงาน มจร ด้านบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา

๓. ที่ประชุมได้เสนอให้มีผู้บริหารของมหาวิทยาลัย อาสาเข้ามาประจำอยู่ในวัด เพื่อดูแล พัฒนา และสนองงานตามพันธกิจ ทั้งนี้ ได้มีผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารหลายท่านเสนอและอาสาเข้ามาช่วยดูแลและพัฒนาวัด

๔. หารือเตรียมความพร้อม เตรียมงาน จัดงาน “เททองหล่อพระพุทธรูป เพื่อประดิษฐาน ณ ศาลาการเปรียญฯ” ในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม ๒๕๖๓

นอกจากนี้ พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. ยังได้นำคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมเดินสำรวจอาคาร สถานที่ กุฏิที่พักสงฆ์ เตรียมความพร้อมรองรับการเข้ามาอยู่จำพรรษา และรองรับกิจกรรมต่างๆ สืบไป

Leave a Reply