สันติศึกษา ม.อ.เชิญเข้าร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันสันติศึกษาม.อ.สถาบันสันตสถาบันสันติศึกษาม.อ.ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสืบทอดพระพุทธศาสนา“มาฆบูชารักษาศีลปฏิบัติธรรมประจำปี2562”ในวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์2562เวลา16.00-20.00น.ณศูนย์การศึกษาเพื่อสันติภาพม.อ.(เลยโรงเรียนม.อ.วิทยานุสรณ์80เมตร)กำหนดการเวลา16.00-17.00น.ลงทะเบียนและกิจกรรม“เปิดวงสนทนาชีวิต”เวลา17.00-18.00น.สวดมนต์ทำวัตรเย็นนั่งสมาธิเวลา18.00-19.00น.ฟังบรรยายธรรมหัวข้อใช้ชีวิตอย่างไรให้“สุข”ใจและได้“ดี”โดยพระอิทธิยาวัธย์โชติปญฺโญวัดนิคมประทีปจังหวัดตรังและถาม-ตอบเวลา19.00-20.00น.พิธีเวียนเทียนเสร็จพิธี

สำหรับ“วันมาฆบูชา”ได้รับการยกย่องให้เป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธเนื่องจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ2,500กว่าปีก่อนคือพระโคตมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนาคัมภีร์ปปัญจสูทนีระบุว่าครั้งนั้นมีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกัน4ประการคือพระภิกษุ1,250รูปได้มาประชุมพร้อมกันยังวัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมายพระภิกษุทั้งหมดนั้นเป็น”เอหิภิกขุอุปสัมปทา”หรือผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรงพระภิกษุทั้งหมดนั้นล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา6และวันดังกล่าวตรงกับวันเพ็ญเดือน3ดังนั้นจึงเรียกวันนี้อีกอย่างหนึ่งว่า”วันจาตุรงคสันนิบาต”หรือวันที่มีการประชุมพร้อมด้วยองค์4

ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่0-7428-9454หรือลงทะเบียนได้ที่:https://goo.gl/forms/5JKVwXf9xwEq5l7v1

Leave a Reply