หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ จากภาพปัจจุบันฝันสู่อนาคต

เคยคิดมาราว 40 ปีว่า “แม่น้ำห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษ ไหลผ่านหลังบ้านราว 1 กิโลเมตร ใยชาวบ้านจึงมิอาจผันน้ำในลำห้วยมาหล่อพืชผลทางการเกษตรและพัฒนาเป็นหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ครอบคลุมทั้งหมู่บ้านได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ตามฐานแห่งการพัฒนาหมู่บ้านศีล 5 เข้าสู่หมู่บ้านสันติภาพ จนก้าวสู่หมู่บ้านช่อสะอาด

จากฐานคิดดังกล่าว ผู้นำชุมชน ทั้งบ้าน วัด และโรงเรียน จึงปรึกษาหารือ ร่วมคิด ร่วมดำริ ร่วมพูดคุย สุดท้ายนำไปสู่การร่วมนำเสนอและร่วมตัดสินใจตอบรับโครงการพัฒนาคลองส่งน้ำ เพื่อผันน้ำจากลำน้ำห้วยทัพทันมามาให้ชาวบ้านที่มีพืันอีกด้านของลำน้ำได้ร่วมรับผลประโยชน์ โดยการทำคลองเป็นวงรอบคลอบคลุมทั้งหมู่บ้าน

ตลอดเส้นทาง นอกจากจะได้คลองส่งน้ำขนาด 3 เมตรซึ่งมีความยาวร่วม 4 กิโลเมตร รอบหมู่บ้านแล้ว ชาวบ้านยังจะได้ถนนวงแหวนรอบหมู่บ้านด้วย ถนนดังกล่าวนอกจากจะใช้สัญจรด้วยรถแล้ว ยังสามารถปั่นจักรยาน ปลูกต้นไม้เพิ่มปอด และว่ิงออกกำลังในยามเย็นได้ด้วย

ภาพแห่งความฝันในวัยเด็กเมื่อ 40 ปี กำลังจะกลายขยายตัวให้เป็นจริง มิช้ามินาน เราจะได้เห็นภาพเด็กเล่นน้ำในลำคลอง ภาพชาวบ้านปลูกพืชผักสวนครัว ทำเกษตรอินทรีย์รอบๆ คลองส่งน้ำ ซึ่งจะทำให้ชาวบ้านได้สร้างมูลค่า และคุณค่าเพิ่มอีกมากมาย สิ่งมีชีวิตทั้งหลายจะได้เจริญเติบโตอย่างมีความสุขต่อไปตรามชั่วลูกชั่วหลาน

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
และหลักสูตรสันติศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร)
FB-Hansa Dhammahaso

Leave a Reply