วธ.ฟิตปี 66 ชูธง Restart ประเทศไทยขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจด้วยวัฒนธรรม เร่งพลิกฟื้นเศรษฐกิจและสังคมสู่ความมั่นคงและยั่งยืน

วันที่ 2 ตุลาคม 2565 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานด้านวัฒนธรรม หัวข้อ “Paradigm Shift : เปลี่ยนฉากทัศน์วัฒนธรรม สู่ก้าวที่มั่นคงและยั่งยืน” ในโครงการถอดบทเรียน การขับเคลื่อนงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมสู่ก้าวที่มั่นคงและยั่งยืน “2 ทศวรรษ กระทรวงวัฒนธรรม” เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม ครบรอบ 20 ปี 3 ตุลาคม 2565 โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร เครือข่ายกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วม ณ ห้องแกลอรี่ 5 ชั้น 1 หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ถนนเทียมร่วมมิตร กรุงเทพฯ

นายอิทธิพล กล่าวว่า วันที่ 3 ตุลาคมของทุกปีถือเป็นวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ซึ่งในปีนี้เป็นโอกาสครบรอบ 20 ปี ซึ่งที่ผ่านมา วธ. เป็นหนึ่งใน 20 กระทรวงที่มีบทบาทด้านการขับเคลื่อนสังคม วัฒนธรรมในหลายมิติ เช่น การรักษา การอนุรักษ์ การประยุกต์ ต่อยอดร่วมกับภาคีเครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เช่น จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ กิจกรรมเกี่ยวเนื่องกับศาสนาทุกศาสนา โดยสามารถนำมิติวัฒนธรรมร่วมปฏิรูปประเทศใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในทุกช่วงวัย 5 ประการ คือ ความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมแบบบูรณาการ และการพัฒนา แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม

รมว.วธ. กล่าวต่อไปว่า ก้าวต่อไปของ วธ. การขับเคลื่อนงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ปี 2566 ปรับบทบาทจากกระทรวงสังคม สู่กระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ โดยมีเป้าหมายการขับเคลื่อนงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม คือ Restart ประเทศไทย ขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจด้วยวัฒนธรรม ตามนโยบาย “เปลี่ยนฉากทัศน์วัฒนธรรม สู่ก้าวที่มั่นคงและยั่งยืน” จะส่งผลให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชน และประเทศชาติ ทั้งมิติทางสังคมและเศรษฐกิจ โดยบทบาทงานวัฒนธรรมจะต้องมีการตอบโจทย์สถานการณ์โลกในยุคหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครนา 2019 และการพัฒนางานวัฒนธรรมผ่านการใช้สื่อดิจิทัล ปรับโฉมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ภายใต้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 การขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย BCG Model โดยคงไว้ซึ่งคุณค่าและเป็นที่ชื่นชมของนานาประเทศ อาทิ การเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ การส่งเสริมเศรษฐกิจวัฒนธรรม วัฒนธรรมไทยในเวทีโลก การประกาศขึ้นทะเบียนด้านวัฒนธรรมในกรอบยูเนสโก คนไทยเข้าถึงข้อมูลทางวัฒนธรรม ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์และแหล่งเรียนรู้แบบ Onsite เพิ่มขึ้น เด็ก เยาวชน ประชาชน มีภูมิคุ้มกันด้านสังคมพร้อมก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 อาทิ ความเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความหลากหลายทางความคิด วิถีชีวิต ฯลฯ มีภาคีเครือข่ายงานวัฒนธรรมที่ใกล้ชิดและขยายใหญ่ขึ้น ฯลฯ

ทั้งนี้ ในวันที่ 3 ตุลาคม 2565 วธ.จัดให้มีพิธีทำบุญ พิธีทางศาสนา และพิธีมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย อาทิ รางวัลวัฒนคุณาธร รางวัลวัฒนธรรมวินิต รางวัล Young smart Young ทำดี และรางวัลประกวดภาพยนตร์สั้น เรื่อง วัฒนธรรมสร้างสรรค์ สรรค์สร้างสังคมไทย เป็นต้น

Leave a Reply