‘อธิการบดีมจร’ชม งานวิจัยสันติศึกษา เป็นฐานบริหารจัดการ ความขัดแย้งสังคม

วันจันทร์ที่ ๗ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระราชปริยัติกวี ศ.ดร. อธิการบดี มจร เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และบรรยายพิเศษ ซึ่งจัดโดย กองแผนงาน กองกิจการวิทยาเขต สำนักงานอธิการบดี มจร

ในการนี้พระราชปริยัติกวี กล่าวว่า โลกยุคปัจจุบันนี้มีบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและรุนแรง จนนำไปการสู่การทำลายอย่างสร้างสรรค์ต่อหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่ไม่สามารถปรับตัวให้สอดรับกับวิถีโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป

อธิการบดีมหาจุฬาฯกล่าวย้ำว่า…#มหาจุฬาต้องปรับรูปแบบการวิจัยให้เป็นลักษณะการวิจัยแบบRandD #เน้นเอาผลการวิจัยไปพัฒนาชีวิตและการทำงานให้เกิดมูลค่าและคุณค่าเพิ่มมากยิ่งขึ้น

พร้อมกันนี้อธิการบดีมหาจุฬาฯยังได้ยกงานวิจัยของนิสิตปริญญาเอก หลักสูตรสันติศึกษาเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบที่นำผลการวิจัยไปพัฒนาวิศวกรสันติภาพต้นแบบและวิทยากรต้นแบบสันติภาพเพื่อรับใช้สังคมที่กำลังเกิดความขัดแย้งกัน โดยงานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานที่มีคุณูปการต่อพระพุทธศาสนาและสังคมเป็นอย่างยิ่ง ภายใต้หัวข้อเรื่อง #รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบธรรมะโอดีโดยพุทธสันติวิธี หรือ #รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพ โดยใช้รูปแบบการพัฒนาตามแนวทางของโมเดล K-U-M-S-A-N Model ซึ่งจะสอบป้องกันดุษฏีนิพนธ์เล่มนี้ในวันอังคารที่ ๒๙ เดือนมกราคม พศ.๒๕๖๒ ณ ห้องพุทธเมตตา หลักสูตรสันติศึกษา มหาจุฬา เวลา ๑๓.๐๐ เป็นต้นไป

Leave a Reply