“มจร มมร” จับมือ “สช.” และภาคี พัฒนาทีมพี่เลี้ยงโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา

“มจร มมร” จับมือ “สช.”และภาคีที่บันทึกลงนามความร่วมมือ พัฒนากลไกและทีมพี่เลี้ยงโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา หวังสร้างสุขภาวะในโรงเรียนผ่านธรรมนูญสุขภาพ”

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565 ที่ห้องประชุมมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม #พระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน หลังจากนั้น พระเทพเวที,รศ.ดร. เจ้าคณะภาค 6 และรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ในฐานะประธานคณะทำงานได้กล่าวถึงแนวทางในการสร้างสุขภาวะ และการพัฒนากลไกและทีมพี่เลี้ยง โดยชี้ให้เห็นถึงการดำเนินการที่ครบทุกมิติให้เกิด “สุขภาวะ” ซึ่งเป็นศัพท์ที่ต้องตีโจทย์ให้แตก จะสับสนว่าทำงานนี้ไปเพื่ออะไร เป้าหมายที่เรากำลังทำตรงนี้ เรามุ่งที่โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ หน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้ามาช่วยฝึกให้เราสามารถเป็น Trainer

นอกจากนี้ท่านได้ให้ความเห็นถึงถ้อยคำปรารภในธรรมนูญฯว่า ควรมีถ้อยคำที่อ้างถึงพรบ. การศึกษาพระปริยัติ ซึ่งสอดคล้องกับคำกล่าวของ #นายสิปป์บวร แก้วงาม ที่ปรึกษามหาเถรสมาคม ที่ได้กล่าวเสริมว่า การสร้างสุขภาวะในโรงเรียนพระปริยัติธรรม จะต้องทำให้เป็นภารกิจที่ต้องดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 17สถานศึกษาพระปริยัติธรรมต้องมุ่งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ (4) มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ การดำเนินการใช้กลไกโครงสร้างที่มีอยู่แล้วซึ่งไม่ถือเป็นเรื่องใหม่ หรือมองว่าเป็นภาระแต่เป็นโอกาสในการสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจนั่นเอง

ในส่วนนายแพทย์ปรีดา แต้อารักษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้กล่าวถึงกระบวนการนโยบายสาธารณะในการสร้างสุขภาวะในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญทำให้ที่ประชุมได้รับทราบแนวทางและกระบวนการดำเนินการ โดยมี #นายจารึก ไชยรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่ สช. ได้กล่าวเสริมแนวทางในการดำเนินการ ร่วมถึงรูปแบบของธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่ หลังจากนั้นที่ประชุมได้มีการแบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่มเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ธรรมนูญสุขภาพโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยมี #ผศ.ดร.ปฏิธรรม สำเนียง อาจารย์ประจำ มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ และคณะ เป็นผู้ดำเนินรายการ

ในช่วงบ่ายมีการเสวนาวิชาการทำความรู้จักบทบาท หน้าที่หน่วยงาน ในการสร้างเสริมสุขภาวะในระดับพื้นที่ โดย ผู้แทนองค์กรความร่วมมือ ซึ่งเป็นหน่วยงาน mou โดย สสส. สปสช. พศ. กรมอนามัย สช. ร.ร.พระปริยัติธรรม ดำเนินรายการโดย พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม,ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มมร ต่อด้วยแนวทางการดำเนินงาน และการหนุนเสริมในระดับพื้นที่ โดย ผศ.ดร.ปฏิธรรม สำเนียง และสรุปแนวทางการพัฒนากลไกพี่เลี้ยงระดับเขต และแนวทางขับเคลื่อนฯ โดย #พระมหาวิจิตร กลฺยาณจิตฺโต,ผศ. และกล่าวปิดการประชุม โดย พระมงคลธรรมวิธาน,ผศ.ดร. รองอธิการบดี มมร วิทยาเขตสิรินธรฯ

Leave a Reply