ขอนแก่นจัดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” ฟื้นฟูวัฒนธรรมเกื้อกูลของชุมชน ในพื้นที่ “โคก หนอง นา”

           วันที่ 7 ก.ค. 64 วานนี้ ณ บ้าน นางสมพร ทิพจง บ้านโนนโพธิ์ไทร ม.13  ต.โนนทัน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น  นายกันตภณ สุขสงค์ นายอำเภอหนองเรือ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี “เอาแฮง สร้างแปลง โคก หนอง นา พช.”

           นางรจนา สิงหรา ณ อยุธยา พัฒนาการอำเภอหนองเรือ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความสมบูรณ์ให้พื้นที่ต้นแบบ ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ในหลวงรัชกาลที่ 9 มาพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน ด้วยการปฏิบัติจริง เจ้าของแปลง ผู้นำชุมชน อาสาสมัครและ ภาคีเครือข่าย จึงมาช่วยกัน จัดการทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า พืช สัตว์ ให้อุดมสมบูรณ์ จะได้เป็นจุดเรียนรู้ระดับครัวเรือนของตำบล

         ทั้งนี้ มีว่าที่ร้อยตรีสุขุม ดลโสภณ ปลัดอาวุโส หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอ, เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, นายช่าง อบต., ครัวเรือนพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต, นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.), นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) มาร่วมกันเอามื้อสามัคคี ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของผู้นำชุมชนในการพัฒนา ให้เป็น แกนหลักในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ตาม

        หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล” ในการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว จัดให้มีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อสร้างเครือข่าย ขยายผลสู่หมู่บ้านชุมชน ดำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้

        1.กิจกรรมการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง หรือ ปลูกไม้ 5 ระดับ

        2.ฐานปลูกป่าและห่มดิน

       3.ฐานปลูกหญ้าแฝก

       4.ฐานปุ๋ยหมัก

       5.ฐานทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง

       พร้อมนี้มีเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 45 คน

     ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองเรือ ในฐานะ หน่วยงานเจ้าภาพได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และการเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุม การแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดขอนแก่น

Leave a Reply