“พระธรรมรัตนดิลก” ผงาดคุม “ศ.ต.ภ.”

วันที่ 7 ก.ค. 64   สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้เผยแพร่มติมหาเถรสมาคม เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร (ศ.ต.ภ) ในคราวประชุมมหาเถรสมาคมเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานกรรมการศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร (ศ.ต.ภ.) แจ้งว่า คณะกรรมการศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณรชุดเก่า ซึ่งได้รับแต่งตั้งจาก สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2560 จะครบวาระ 4 ปีในวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบมหาเถรสมาคม กำหนดวิธีปฎิบัติในการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร พ.ศ. 2537 ข้อ22 วรรคสองระบุว่า “คณะกรรมการศ.ต.ภ.” สังกัดมหาเถรสมาคม ปฎิบัติหน้าที่คราวละ 4 ปี และอาจได้รับแต่งตั้งได้อีกได้ จึงควรเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. ตามระเบียบต่อไป พร้อมกับมีบัญชาให้นำเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดพิจารณา

      ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร (ศ.ต.ภ.) จำนวน 5 รูป ประกอบด้วย
    1. สมเด็จพระพุฒาจารย์            วัดไตรมิตรวิทยาราม ประธานกรรมการ
    2. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์            วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรรมการ
    3. พระพรหมโมลี                         วัดปากน้ำ     กรรมการ
    4. พระธรรมปริยัติโมลี                วัดบพิตรพิมุข กรรมการ
    5. พระธรรมรัตนดิลก                 วัดอรุณราชวราราม กรรมการและเลขานุการ

        มติมหาเถรสมาคมนี้เป็นที่น่าสังเกตว่า ได้มีการเปลี่ยน “กรรมการและเลขานุการ” เดิมผู้ครองตำแหน่งนี้คือ “พระธรรมสิทธิเวที” อดีตเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม กรุงเทพมหานคร ที่เพิ่งมรณภาพไปเมื่อเร็ว ๆ นี้ มาเป็น “พระธรรมรัตนดิลก” เจ้าคณะภาค 9 และเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามแทน ซึ่งที่ผ่านมาพระธรรมรัตนดิลกไม่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร (ศ.ต.ภ.) เลย

        และเป็นที่น่าสังเกตว่าการตั้งการแต่งตั้งเลขานุการศ.ต.ภ. ตามระเบียบมหาเถรสมาคมเป็นอำนาจของ “คณะกรรมการศ.ต.ภ.” มิใช่มติของมหาเถรสมาคมในการแต่งตั้ง ตามระเบียบมหาเถรสมาคม ซึ่งได้กำหนดวิธีปฎิบัติในการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร พ.ศ. 2537  ข้อ 24 ระบุไว้ว่า ให้มีเลขานุการคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. ทำหน้าที่การเลขานุการซึ่งคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. จะได้พิจารณาแต่งตั้ง มีจำนวน 1 รูป หรือหลายรูปแล้วแต่จะเห็นสมควร  ให้เลขานุการคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. พ้นจากหน้าที่เมื่อคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. ผู้แต่งตั้งให้พ้น หรือคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. ผู้แต่งตั้งพ้นจากหน้าที่ตามวาระ

       ศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร (ศ.ต.ภ.) ตั้งแต่ยุคก่อตั้งสำนักงานเลขานุการตั้งอยู่ ณ วัดสังเวชวิศยาราม ตลอดมา และถือว่าวัดสังเวชวิศยาราม ในฐานะเลขานุการ ศ.ต.ภ. คือ ผู้คุมชะตาให้ พระภิกษุ-สามเณร ผู้ต้องการเดินทางไปต่างประเทศอย่างแท้จริง การเปลี่ยนเลขานุการ ศ.ต.ภ. จึงเป็นที่จับตาอย่างยิ่ง

     เพราะที่ผ่านมามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากพระภิกษุ-สามเณร เป็นจำนวนมากในการขอยื่นใบอนุญาตเดินทางสำหรับพระภิกษุ-สามเณร จาก ศ.ต.ภ.  เนื่องจากมีระเบียบขั้นตอนหลายขั้นตอนยุ่งยาก โดยเฉพาะพระภิกษุ-สามเณรที่อยู่ต่างจังหวัด

     อ่านได้จากข่าวนี่  https://www.dailynews.co.th/article/684454/ โลกมืดของพระภิกษสามเณร กว่าจะได้ไปต่างประเทศ

 

Leave a Reply