ผอ.สันติศึกษา”มจร” บรรยายสันติภาพ แก่นักศึกษา๔ส.รุ่น๑๓ สถาบันพระปกเกล้า

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์, ศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาติและผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) บรรยายแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาหลักสูตร “เสริมสร้างสังคมสันติสุข” รุ่น ๑๓ สถาบันพระปกเกล้า โดยกล่าวประเด็นสำคัญว่า “ตัวรู้ กับ ความรู้” โดยเรามุ่งตัวความรู้มากกว่าความตัวรู้ แต่แท้จริงแล้วตัวรู้มีความสำคัญมากกว่าความรู้ จึงต้องพัฒนาสันติภาพที่มีความเย็นสงบ โดยInner Peace มีความสำคัญอย่างไร ? อะไรคือสันติภาพภายนอกโดยมอง ๕ P. ประกอบด้วย มิติสังคม (People) มิติเศรษฐกิจ (Prosperity) มิติสิ่งแวดล้อม (Planet) มิติสันติภาพและสถาบัน (Peace) และมิติหุ้นส่วนการพัฒนา (Partnership) โดยมิติของสันติภาพมี ๔ มิติ อันประกอบด้วย

(https://youtube.com/shorts/haL6l_4Kgxs?feature=share)

๑)สันติภาพเชิงกายภาพ เป็นมิติสิ่งแวดล้อม การอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติ จึงมุ่งพัฒนาสันติศึกษาโคกหนองนา ธนาคารน้ำ ใส่ใจดินน้ำลมป่าอาหาร อาชีพ เป็นการรับผิดชอบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒)สันติภาพเชิงพฤติภาพ เป็นมิติการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างและความขัดแย้งในสังคม การเข้าไม่ถึงความยุติธรรม จึงมีการขับเคลื่อนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน สันติศึกษาพัฒนาผู้ไกล่เกลี่ยอย่างมืออาชีพ ๓)สันติภาพเชิงจิตตภาพ เป็นมิติด้านจิตใจ คนมีความทุกข์มากในสังคม แต่เราหายใจไม่เป็น จึงมุ่งพัฒนาสันติภายใน เป็น ๔)สันติภาพเชิงปัญญาภาพ มิติการทำงานร่วมกัน ใช้ปัญญาออกไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

จึงสะท้อนว่า การสร้างสันติภายในคือ การพัฒนาสติ จึงมุ่งพัฒนาเชิงรับเพื่อสนับสนุนเชิงรุก เหมือนน้ำในเขื่อนมีความนิ่งสามารถผลิตกระแสไฟฟ้า สติเป็นมารดาของทุกสิ่งทุกอย่าง เพียงสนใจสติตัวเดียวเท่านั้นจบมีพลังอำนาจแต่อำนาจภายในสำคัญที่สุด โดยอำนาจภายใจประกอบด้วย “ศรัทธาเชื่อมั่นตนเอง วิริยะมีความกล้า สติปักมุดชีวิต สมาธิมีความแน่วแน่ และปัญญาจะหาเครื่องมือมาช่วย” สติไม่ได้อยู่ภายนอกแต่สติอยู่ภายในของเรา จึงต้องไม่สงสัยในความสามารถของตนเอง

Leave a Reply