“เจ้าคณะภาค 6” ประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดแพร่

วันที่ 9 มิ.ย. 64 วานนี้เวลา 09.00 น.ณ หอประชุมนวมินทราชูทิศโกศัยนคร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่  พระเทพเวที  เจ้าคณะภาค 6  ได้มีการประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดแพร่ ซึ่งประกอบด้วยรองเจ้าคณะภาค/ เจ้าคณะจังหวัด /รองเจ้าคณะจังหวัด และพระสังฆาธิการในจังหวัดแพร่ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของมหาเถรสมาคม พร้อมกับปรึกหาหารือในกิจการพระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์ ในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้

1.“ทบทวนและเติมเต็มองค์ความรู้” เกี่ยวกับพระธรมวินัย – กฎหมายสงฆ์ -กฎหมายบ้านเมือง รวมทั้งมติมหาเถรสมาคม

2.“ติดตาม” การปฏิบัติการตามแผน (Action Plan)พัฒนากิจการพระพุทธศาสนาฉบับที่ 2 (2565-2569) ของคณะอนุกรรมการการพัฒนากิจการพระพุทธศาสนาจังหวัด 6 คณะรับผิดชอบงาน6 ด้าน ประกอบด้วย:::::

       2.1 ด้านการปกครอง- ติดตามการปฏิบัติการของ”พระวินยาธิการ”(ตำรวจพระ)..

       2.2 ด้านการศึกษา – ติดตามการดำเนินการในการเตรียมการรองรับ พ.ร.บ. การศึกษาพระปริยัติธรรม 2562…

      2.3 ด้านการเผยแผ่ – ติดตามการดำเนินโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5…

     2.4 ด้านการสาธารณูปการ – ติดตามการดำเนินการ “โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ด้วยกิจกรรม 5 ส” (วัด  5 ส)

     2.5 ด้านศึกษาสงเคราะห์ – ติดตาม การดำเนินการ ”โครงการให้ทุนให้ธรรม”….

     2.6 ด้านสาธารณะสงเคราะห์ – ติดตาม โครงการเงินวัดช่วยวัด ,โครงการพระคิลานุปัฎฐาก และ  สิทธิประโยชน์ที่พระสงฆ์พึงได้รับตาม ”ธรรมนูญสุขภาพสงฆ์แห่งชาติ”

สำหรับเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 6 ประกอบด้วย 5 จังหวัด คือ จังหวัดลำปาง,จังหวัดเชียงราย, จังหวัดพะเยา, จังหวัดแพร่และ จังหวัด น่าน

Leave a Reply