มจร มอบปริญญาให้รองนายกลาว

วันนี้ 10 ธค .65 พระราชวัชรสารบัณฑิต หรือเจ้าคุณประสาร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หรือ มจร ได้กล่าวว่า ในวันที่ 10-11 ธันวาคม 65 นี้มหาวิทยาลัยได้จัดพิธีประสาทปริญญาประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับประทานปริญญาทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 4,760 รูป/คน

 

ซึ่งเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นองค์ประธานมอบปริญญา โดยมีผู้เข้ารับปริญญากิตติมศักดิ์จากหลากหลายอาชีพและความสำเร็จ เช่น นายสมสะหวาด เล่งสะหวัด รองนายกรัฐมนตรี สปป.ลาว นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายฐิติเชฎฐ์ นุชนาฎ กกต. นายไพบูลย์ (อากู๋) ดำรงชัยธรรม นายสมชาย รักษาศักดิ์ ศิษย์หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก พระเทพวัชรบัณฑิต อธิการบดี มมร พระอาจารย์พงสะหวัน สันตจิตโต พระนักสังคมสงเคราะห์จาก สปป ลาว รวมทั้งนักปราชญ์ทางด้านพระพุทธศาสนา ประมุขสงฆ์ มหานายก จากอีกหลายประเทศทั่วโลกได้มารับปริญญา และร่วมเป็นเกียรติในพิธีวันนี้

พิธีประสาทปริญญาของมหาจุฬา ในทุกๆปีเป็นไปด้วยความคึกคัก ผู้คนมาร่วมงานเป็นจำนวนมากเพราะเป็นมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ให้ความเสมอภาค และสร้างความสามัคคี ปรองดองในสังคม สองวันนี้จึงขอความร่วมมือถ้าใครไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในพิธีในครั้งนี้ขอความกรุณาหลีกเลี่ยงการจราจรหน้ามหาวิทยาลัยด้วย พระราชวัชรสารบัณฑิต กล่าวในตอนท้าย

Leave a Reply