“สำนักพุทธนราธิวาส” ตั้งศูนย์แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส  ป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนา และพระภิกษุสามเณร ในจังหวัดนราธิวาส

วันที่ 28 เมษายน 65  เมื่อเร็ว ๆนี้ นายภูมิศักดิ์  ชูเย็น ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ออกประกาศ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส  เนื่องด้วยปัจจุบันได้มีข่าวเกี่ยวกับวัตรปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมของพระภิกษุสามเณรปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์อย่างแพร่หลายและมีความถี่ในแต่ละเหตุการณ์เป็นอย่างมาก  ประกอบกับมีการนำเสนอข้อมูล ลงในสื่อสังคมออนไลน์ของพระภิกษุสามเณรและบุคคลทั่วไปอย่างไม่เหมาะสมและแพร่หลาย อีกทั้งมีกลุ่ม บุคคลที่แสวงหาผลประโยชน์จากพระพุทธศาสนา บ่อนทำลายพระพุทธศาสนาในรูปแบบต่าง ๆ เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ ในสังคมอย่างกว้างขวาง ส่งผลกระทบต่อความศรัทธาและความเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนอย่างมาก

และเพื่อเป็นการป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนา และพระภิกษุสามเณร ในจังหวัดนราธิวาส จึงขอแจ้งประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส เรื่อง การจัดตั้งศูนย์แจ้งภัย ทางพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส

ผู้ใดพบเห็นข้อมูลที่เป็นภัยต่อพระพุทธศาสนาดังกล่าวข้างต้นสามารถแจ้งมาได้ ดังนี้  โทรศัพท์ หมายเลข 073 -542-683  / Facebook “สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส หรือทาง  E – Mail: [email protected]

Leave a Reply