เร่งชง ครม. เห็นชอบ! แผนยุทธศาสตร์ปฏิรูป กิจการพุทธ5ปีและ20ปี

เมื่อวันที่ 8 ม.ค.2562 พระราชวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ประธานคณะกรรมการการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา(คปพ.) เป็นประธานการประชุม คปพ. ร่วมกับผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เพื่อหารือแนวทางเร่งรัดดำเนินการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ณ ห้องประชุม สนง.พศ. อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

โดยมีพระราชวรมุนี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร กรรมการ คปพ. พระปริยัติวรานุกูล เลขา.จภ. 14 กรรมการ คปพ. นายสมเกียรติ ธงศรี รอง ผอ.พศ. นายสิปป์บวร แก้วงาม รก.ผอ.สถ. เป็นต้น เข้าร่วมประชุม

การประชุมครั้งนี้มีมติคือ (๑) ติดตามและเร่งรัดบูรณาการงบประมาณปี 2562 ให้สอดคล้องกับโครงการเชิงยุทธศาสตร์ฯ ตามมติที่ประชุมเดือนธันวาคม 2561 (2) ปรับกลยุทธ์การจัดเก็บข้อมูลพระสงฆ์ ตามแบบฟอร์มฉบับย่อที่มหาเถรสมาคม(มส.) เห็นชอบล่าสุด ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 และเห็นชอบให้จัดประชุม เลขานุการเจ้าคณะภาค/จังหวัด เพื่อสื่อสารทำความเข้าใจ ในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 ณ หอประชุมพุทธมณฑล จ.นครปฐม (3 ) เสนอให้ พศ. บรรจุโครงการเชิงยุทธศาสตร์ 14 โครงการ ตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ในปีงบประมาณ 2563 (4) ให้ พศ. เร่งดำเนินการเสนอแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ระยะ 5 ปี และ 20 ปี ให้ ครม. เห็นชอบ ภายในเดือนมกราคม 2562 และ (5) เสนอให้ปรับคณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์ฯ (คปพ.) โดยเสนอ มส. ให้มีการแต่งตั้ง คปพ.ชุดใหม่ และกำหนดให้จัดประชุม คปพ. ร่วมกับผู้บริหาร พศ. เป็นประจำทุกเดือน

Leave a Reply