รัฐบาลถวายหนังสือทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง ฉบับ ญาณวชิระ แด่ กรรมการมหาเถรสมาคม

วันที่ 2 พ.ย. 65 แหล่งข่าวจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรายงานว่า ในการประชุมมหาเถรสมาคม เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา รัฐบาลแจ้งให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินำหนังสือทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง ฉบับ ญาณวชิระ ถวายกรรมการมหาเถรสมาคม ทุกรูป

โดยในการถวายหนังสือทศชาติดังกล่าว รัฐบาลได้มีหนังสือแจ้งกรรมการมหาเถรสมาคมว่า สำนักนายกรัฐมนตรี ได้ร่วมกับบริษัท เมืองโบราณ จำกัด และบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด จัดพิมพ์หนังสือทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง ฉบับ ญาณวชิระ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12  สิงหาคม 2565 โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมทั้งพระราชประวัติ เพื่อลงพิมพ์ในหนังสือ ซึ่งหนังสือ” ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง ” ฉบับ ญาณวชิระ เป็นเรื่องราวในพระชาติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้ง 10 พระชาติ เพื่อให้อาณาประชาราษฎร์ได้ศึกษาเส้นทางชีวิตของพระมหาบุรุษในแต่ละชาติ ทรงบำเพ็ญพระบารมีด้วยจิตใจที่แน่วแน่ มีปณิธานที่มั่นคง ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในพระชาติสุดท้าย สำนักนายกรัฐมนตรีจึงขอถวายหนังสือ “ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง” ฉบับ ญาณวชิระ ไว้ในโอกาสมหามงคลดังกล่าวนี้ด้วย

หนังสือทศชาติ  ฉบับ ญาณวชิระ รัฐบาลขอพระบรมราชานุญาตจัดพิมพ์ จำนวน 10,000 เล่ม รองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม ได้เคยแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนที่ทำเนียบรัฐบาลว่า เนื่องจากสำนักนายกรัฐมนตรี มีความเห็นว่า หนังสือทศชาติเป็นหนังสือที่ทรงคุณค่า นับเป็นวรรณคดีที่สำคัญของชาติ ทุกคนควรจะได้อ่าน ควรมีไว้ประจำบ้าน อีกทั้ง ยังประกอบด้วยหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงด้วยภาษาหนังสือที่เรียบง่าย เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา สมควรนำออกเผยแพร่แก่ประชาชนทั่วไปให้กว้างขวางยิ่งขึ้น  แหล่งข่าวระบุต่อด้วยว่า รัฐบาลได้มีหนังสือกราบนมัสการกรรมการมหาเถรสมาคมทั้ง 20 ทุกรูป

อนึ่ง หนังสือ “ ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง “ ฉบับ ญาณวชิระ ที่รัฐบาลถวายกรรมการมหาเถรสมาคมนี้ เรียบเรียง โดย พระเถระวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร 5 รูป ประกอบด้วย   พระธงชัย สุขญาโณ (อดีตพระพรหมสิทธิ) พระมหาสังคม ญาณวฑฺฒโน (อดีตพระราชอุปเสณาภรณ์) พระมหาเทอด ญาณวชิโร (อดีตพระราชกิจจาภรณ์) พระมหาบุญทวี ปญฺญาวํโส (อดีตพระศรีคุณาภรณ์) และพระมหาสมจิตร จิตฺตธมฺโม (พระครูสิริวิหารการ) อดีตผู้ถูกกล่าวหาคดี “เงินทอนวัด”

Leave a Reply